Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAĆE, Maksimilijan (Maks, Milić), društveno-politički radnik (Pakoštane, 12. X 1914). Klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu. Tu je stupio u revolucionarni radnički pokret te 1932. postao član KPJ. Studirao je filozofiju na Sveučilištu u Zagrebu gdje je zbog komunističke aktivnosti 1935. osuđen na godinu dana zatvora. Od 1937. do 1939. sudjelovao je u građanskom ratu u Španjolskoj gdje je bio istaknuti borac i politički radnik internacionalnih brigada te komesar 1. čete jugoslavenskog bataljona. Nakon građanskog rata interniran je u koncentracioni logor Vernet u Francuskoj, a 1940. prebačen na prisilan rad u Njemačku, odakle je pobjegao i početkom 1941. ilegalno se vratio u zemlju. Dolaskom u Split, uključio se u politički rad KPH i SKOJ-a na pripremi za oružanu borbu. U drugoj pol. 1941. sudjeluje u radu PK KPH za Dalmaciju, a u studenome iste godine postaje član štaba Dinarsko-dalmatinskog NOPO. Kao načelnik štaba IV operativne zone NOV i POJ od 1942. neposredno sudjeluje u osnivanju novih borbenih jedinica, odreda, bataljona i brigada. U tijeku NOR-a obavljao je i druge vojne i političke dužnosti. Bio je komandant XXVI divizije koja je u siječnju 1944. angažirana za obranu Visa i načelnik štaba VIII korpusa NOVJ. Nakon oslobođenja bio je ministar pomorstva FNRJ, ambasador FNRJ u Japanu i Švedskoj, potpredsjednik Sabora SR Hrvatske, savezni narodni poslanik, delegat FNRJ na V zasjedanju UN, član CK SKH i dr. Narodnim herojem proglašen je 24. VI 1953. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više jugoslavenskih i stranih odlikovanja. Nakon 21. sjednice Predsjedništva SKJ 1971. razriješen je svih funkcija te 1972. umirovljen.

DJELA: O nekim pitanjima kritike i samokritike u SSSR-u. Zagreb 1950.
 
LIT.: Drago Gizdić: Dalmacija 1941. Zagreb 1957. — Španija 1936–1939. Zbornik sećanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu, 1–5. Beograd 1971. — Narodni heroji Jugoslavije, 1. Beograd 1975. — Sibe Kvesić: Dalmacija u NOB. Split 1979.
 
Marica Ćunčić (1983)