Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KURELAC, Miroslav, povjesničar (Zagreb, 25. V. 1926 — Zagreb, 7. X. 2004). U Zagrebu 1945. završio gimnaziju i 1954. diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu, a na Filozofskom fakultetu u Zadru 1987. doktorirao tezom Mjesto i značenje Ivana Lučića – Luciusa u hrvatskoj i europskoj historiografiji. Radio u Povijesnom arhivu u Zagrebu 1950–56 (honorarno do 1954), a potom od 1956. u Historijskom institutu JAZU kao asistent, od 1988. znanstveni suradnik i od 1990. znanstveni savjetnik. Od 1979. do umirovljenja 1995. upravitelj toga Akademijina zavoda te do 2002. njegov voditelj. Usavršivao se iz arhivistike, paleografije i srednjovjekovne civilizacije 1954–55. u Parizu i 1958. u Poitiersu, bio gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. Proučavao srednjovjekovnu i ranonovovjekovnu hrvatsku povijest. Rezultatima svojega istraživanja, kritičkim prosudbama arhivskoga gradiva i stručne literature u časopisima, uvodnim studijama uz prijevode djela Povijesna svjedočanstva o Trogiru (Split 1979) i O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske (Zagreb 1986) te u monografiji Ivan Lučić Lucius, otac hrvatske historiografije (Zagreb 1994), cjelovitim je pristupom Lučićevu životu i opusu upozorio na njegov izniman historiografski prinos. Autor je studija o humanistima Ivanu Vitezu od Sredne i Janusu Pannoniusu (Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, 1982; Dani hvarskog kazališta, 1989; Mogućnosti, 1990; Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094–1994. Zagreb 1995), Nikoli Modruškom (Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Rijeka—Zagreb 1988), K. Cipiku (Matica. Iseljenički kalendar, 1989) i Š. Kožičiću Benji (Zbornik radova o Šimunu Kožičiću Benji. Zagreb 1991). Također je pisao o J. Križaniću (Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, 1983; Život i djelo Jurja Križanića. Zagreb 1983; Matica. Iseljenički kalendar, 1985), S. Gradiću (Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću. Zagreb 1985), F. Glaviniću (Zbornik radova o Franji Glaviniću. Zagreb 1989), F. Vrančiću (Matica. Iseljenički kalendar, 1990), I. Kukuljeviću Sakcinskom (Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 1994–95; Encyclopaedia moderna, 1998), T. Smičiklasu (Vjesnik HAZU, 1995; Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 2000). Uza znatnu suradnju u časopisu svojega zavoda, surađivao među ostalim u izdanjima Arhivist (Beograd 1956), Historijski zbornik (1956, 1968–71), Nastava povijesti (1969–70), Misao i djelo Ivana Stojkovića (Zagreb 1986), Croatica Christiana periodica (1987–88, 1992), Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« (1991), Sisačka bitka 1593 (Zagreb—Sisak 1994), Radovi o životu i djelu Benedikta Kotruljevića (1. Zagreb 1996), Zvonimir, kralj hrvatski (Zagreb 1997), Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti (1998). Objavio zapažene priloge o narativnim izvorima za hrvatsku povijest, o Hrvatskoj za renesanse, reformacije, baroka i prosvjetiteljstva te o hrvatskoj historiografiji u ediciji Hrvatska i Europa (1–3. Zagreb 1997–2003) te o humanizmu i hrvatskim zemljama u XVII. st. u sintezi Povijest Hrvata (1–2. Zagreb 2003–2005). Supriređivač je kritičkih izdanja djela P. Fuska (Opis obale Ilirika. Zagreb 1990) i V. Pribojevića (O podrijetlu i slavi Slavena. Zagreb 1997) te kronike Obsidio Iadrensis (Zagreb 2007), pisac pogovora u pretisku Zavjere zrinsko-frankopanske F. Šišića (Zagreb 1991). Bavio se i proučavanjem sustava starih mjera; uza Z. Herkova, s kojim je objavio bibliografiju o toj temi(Bibliographia metrologiae historicae, 1–3. Zagreb 1971–75), zaslužan je za utemeljenje povijesne metrologije kao discipline u nas. Član međunarodne redakcije u Rimu za izradbu priručnika srednjovjekovnih izvora Repertorium fontium historiae medii aevi (1962–99. tajnik, 1999–2003. predsjednik hrvatskoga uredništva) i autor u tom izdanju 1962–2003, suradnik u Prilozima za bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre (1. Zagreb 1977; 2–3. Zagreb—Rijeka 1978–1979; 4. 1981) i u izdanjima LZ (Enciklopedija Jugoslavije, Opća enciklopedija) te glavni urednik Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 1998–2002. U proučavanju hrvatskoga humanizma i historiografije XVI–XVII. st. opus mu je nezaobilazan.

LIT.: B. Hanž: Bibliographia metrologiae historicae. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 17(1971) 3/4, str. 226–228. — Ljetopis HAZU, 1995, 98, str. 448–452. — (Prikazi knj. Ivan Lučić Lucius): L. Čoralić, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 38(1996) str. 269–271. — Z. Ladić, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 16(1998) str. 157–164. — (Nekrolozi): A. Gulin, Ibid., 22(2004) str. 297–307 (s bibliografijom). — K. R.: Vjesnik, 65(2004) 11. X, str. 16. — T. Raukar, Ljetopis HAZU, 2005, 108, str. 657–670.
 
Iva Mandušić (2013)