Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAŠIĆ, Zvjezdana, rođ. Žuvić, pijanistica i klavirski pedagog (Šibenik, 30. V 1926). Realnu gimnaziju polazila je u Splitu, a maturirala 1943. na klasičnoj gimnaziji u Bolu na Braču. Klavir je počela učiti u Splitu (E. Ivić), a nastavila na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji (1945–1950) kod prof. S. Stančića. Usavršavala se 1960–1963. u Moskvi kod V. Gornostajeve i G. G. Nejgauza te 1967–1969. u Caracasu (H. Serr). Postdiplomski studij završila je 1972. u Zagrebu (I. Maček). Nastavnica klavira bila je najprije u Muzičkoj školi »Pavao Markovac« u Zagrebu (1950–1953), zatim u Muzičkoj školi »Josip Slavenski« u Beogradu (1957–1959) te u školi za osnovno muzičko obrazovanje »Zoran Bandur« u Pančevu (1969/1970). God. 1970–1972. profesor je na Muzičkoj školi »Vatroslav Lisinski« u Zagrebu. Od 1972. predaje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kao docent, a od 1977. kao izvanredni profesor. — Nastupala je kao koncertna pijanistica od 1944. na oslobođenom teritoriju Dalmacije, zatim u mnogim gradovima Hrvatske, u Beogradu (1951, 1962, 1971), Švicarskoj (1952), Chileu (1953), Egiptu (1962), Venezueli (1965–1969) te SSSR-u (turneja 1978). Ostvarila je niz emisija i snimanja na jugoslavenskim radio-stanicama i TV, a snimila je i dvije LP-ploče s djelima L. van Beethovena (Jugoton, Zagreb 1978). Nagradu »Vatroslav Lisinski« Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu dobila je 1950, a nagrađena je i na III jugoslavenskom natjecanju mladih umjetnika u Beogradu 1951. Kao pijanistica zauzela je istaknuto mjesto među našim umjetnicima poratne generacije.

LIT.: Andrija Tomašek (A. T.): Sklonost dramatici. Vjesnik, 23(1962) 18. IV. — Mihajlo Vukdragović: Visoka pijanistička ostvarenja. Borba, 29(1964) 5. III. — B. M. Dragutinović (B. M. D.): Koncert Zvjezdane Bašić. Politika, 62(1965) 21. IV. — Andrija Tomašek (A. T.): Iznad akademizma. Vjesnik, 33(1972) 25. III. — Krešimir Kovačević: Suvremen pristup Šopenu. Borba, 53(1974) 31.III. — Andrija Tomašek: Neposrednost muziciranja. Vjesnik, 37(1976) 21. IV. — Krešimir Kovačević: Tonska izražajnost. Koncert pijanistice Zvjezdane Bašić. Borba, 57(1978) 18. XII. — Isti: Tajanstvena prostranstva. Ibid., 60(1981) 16. VI.
 
Ladislav Šaban (1983)