Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRODAREC, Ivo, specijalist higijene i socijalne medicine (Odra kod Siska, 4. VI 1912 — Dubrovnik, 6. III 1989). Gimnaziju pohađao u Sisku, medicinu studirao u Zagrebu. Još u gimnaziji primljen u SKOJ, od 1934. član je KPJ, aktivan u kulturno-prosvjetnom i političkom radu u selima. God. 1940. završio Viši partijski tečaj pri CK KPH te kao instruktor održavao tečajeve u partijskim organizacijama. U srpnju 1941. odlazi u NOB u Sisački partizanski odred. Član je KK KPH za Glinu, zatim OK KPH za Baniju, zadužen za agitaciju i propagandu te pokreće Banijski vjesnik. Referent je saniteta Banijskoga partizanskog odreda, zatim 7. banijske brigade te 16. brigade, a potom do kraja rata voditelj personalne službe Sanitetskog odjela Glavnog štaba Hrvatske. Nakon demobilizacije 1946. diplomirao na Medicinskom fakultetu, na kojemu je izabran za asistenta. God. 1947/48. polažio postdiplomski tečaj iz javnog zdravstva na Sveučilištu u Torontu. Od 1949. do umirovljenja 1974. ravnatelj je Centralnoga higijenskog zavoda u Zagrebu (poslije Republički zavod za zaštitu zdravlja) te ujedno glavni sanitarni inspektor NR Hrvatske (1950–61). Također je bio predsjednik Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NR Hrvatske. Od 1953. specijalist je higijene i socijalne medicine. God. 1957/58. boravio na studiju javnog zdravstva pri harvardskom Sveučilištu u Bostonu. Njegovim se zauzimanjem od 1957. u Hrvatskoj osnivaju medicinski i zdravstveni centri. Sudjelovao u izradbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti i organizaciji zdravstvene službe (1961), a Zavod za zaštitu zdravlja organizirao kao središnju republičku zdravstvenu ustanovu s koordinacijskom i stručnonadzorničkom funkcijom. Organizirao je međunarodnu suradnju s inozemnim zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim službama Svjetske zdravstvene organizacije, povremeno radeći u njezinim stručnim komisijama. Bio je glavni urednik časopisa Zdravstvena zaštita (1963–70). Pisao je o organizaciji zdravstvene službe (Zdravstvo, 1960; Liječnički vjesnik, 1961; Zdravstvena zaštita, 1963, 1965–67; Socijalna medicina, 1966; Narodno zdravlje, 1967). Bio je savezni zastupnik. Primio više ratnih i mirnodopskih odlikovanja.

DJELA: Sovjetski savez. Zagreb 1940. — Upute za rad tima liječnika opće medicine u provođenju zdravstvene zaštite stanovništva i minimum aktivne zdravstvene zaštite u prioritetnim zdravstvenim problemima (suautor T. Čvoriščec). Zagreb 1966, 19702. — Mišljenja i prilog diskusiji o pripremi novog osnovnog zakona o zdravstvenom osiguranju. Zagreb 1967. — Korištenje zdravstvene službe i zdravstvene zaštite. Internacionalna studija (sa suradnicima). Zagreb 1973.
 
LIT.: D. Božić i M. Matovina: Prvi partizanski odred. Zagreb 1981. — Šest desetljeća djelovanja Zavoda za zaštitu zdravlja SR Hrvatske. Zagreb 1987. — Umro Ivo Brodarec. Vjesnik 49(1989) 9. III, str. 6.
 
Vladimir Dugački (1989)