Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CALDANA, Nikola Petronij, kulturni djelatnik i porečki biskup (Piran, poč. XVII st. — Piran, druga pol. 1670). Školovanje je završio u Padovi doktoratom obaju prava. Bio je član dvora i bliski prijatelj kardinala Caraffe, komesar papinske i carske vojske i ambasador papinskog dvora. Bio je rektor i sindik padovanskog Sveučilišta (1653). Prema natpisu iz 1654. na Sveučilištu u Padovi, bio štovan s učenosti i istican kao sastavljač sveučilišnih statuta. Od 1667. do 1670. bio je biskup u Poreču.

LIT.: P. Stanković: Biografia degli uomini distinti dell’Istria, 1. Trieste 1828, 199. — F. Babudri: I Vescovi di Parenzo e la loro cronologia. Atti e memorie della Societa istriana di archeologia e storia patria, 26(1909) 25, str. 269. — P. Gauchat: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 4. Monasterii 1935, 274. — M. D. Grmek: Hrvati i Sveučilište u Padovi. Ljetopis JAZU, 1957, 62, str. 341, 343. — M. Pavat: La riforma Tridentina del clero nelle Diocesi di Parenzo e Pola nei secoli XVI–XVII. Roma 1960, 274. — I. Grah: Izvještaji porečkih biskupa Svetoj stolici. Croatica Christiana periodica, 7(1983) 12, str. 24.
 
Ante Laušić (1989)