Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAGO, Kamilo (Draco, Camillus), pjesnik (Kotor, na poč. XVI. st. — Venecija ili Kotor, nakon 1559). O njegovu životu nema puno podataka. Bio je sudski auditor u Kotoru (1550/51), a 1552. nadzornik pekara. Kao auditor vodio je četiri parnice pred sudom. Za izaslanika u Veneciji kandidiran 1553, ali nije izabran. God. 1557. mali je sudac, a potom je izabran za godišnjeg suca i člana Vijeća umoljenih. Ujesen te godine preselio se u Veneciju. Spominje se 1551. i 1552. u sudskim ugovorima o naplati svojih dugova. — D. je bio na glasu kao vrstan pjesnik, kako to bilježi i L. Paskvali, njegov prijatelj i suvremenik, koji mu je posvetio elegiju od 26 latinskih stihova Ad Camillum Draconem aegrotantem. Od Dragovih pjesama ništa nije sačuvano.

LIT.: Rime volgari di M. Ludovico Paschale Da Catharo Dalmatino. Vinegia 1549. — Đ. Körbler: Talijansko pjesništvo u Dalmaciji 16. vijeka, napose u Kotoru i u Dubrovniku. Rad JAZU, 1916, 212, str. 8–9. — A. Bacotich (a. b.): Delle rime volgari di messer Ludovico Paschale di Catharo, Dalmatino. Archivio storico per la Dalmazia (Roma), 1(1926) II/8, str. 6, 14. — R. Kovijanić: Kotorski pjesnici – humanisti. Stvaranje, 8(1953) 1/2, str. 59–60.
 
Anto Lešić (1993)