Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRANJO MATEJEV (Franciscus Matchi, Mathei; Frano Matejev), dubrovački slikar (? — ?, prije 22. I. 1549). Sin slikara Mateja (Matka) Milovića. Prvi se put spominje 1504. kada prati oca i Vladislava Božidarevića koji odlaze slikati u apulijski grad Vieste. Stupa 1508. u radionicu dubrovačkog slikara Vicka Lovrina, ali je napušta nakon sedam mjeseci i otada djeluje samostalno. God. 1520. slika palu za Katarinu udovicu Rada Đurova iz Bosne, 1521. sklapa ugovor o izradbi oltarnog poliptiha za župnu crkvu u Koritima na Mljetu, a s Petrom Radonjićem izrađuje oslikane škrinje, 1523. slika oltar Ivanu Martinoviću s Korčule; 1531. gastald je bratovštine dubrovačkih slikara, 1534. prema ugovoru s bratovštinom sv. Stjepana izrađuje triptih za crkvu sv. Stjepana u Sustjepanu u Rijeci dubrovačkoj. Između 1536. i 1539. često je u dugovima (zbog toga je jednom uhićen), a 1542. se spominje kao stanovnik Lopuda. Isprva je slijedio tradiciju dubrovačke slikarske škole, o čemu svjedoče sačuvani dijelovi oltara iz Koritâ (danas u Riznici katedrale u Dubrovniku). Potom prihvaća italokretski način slikanja, što pokazuje triptih Bogorodica sa svecima u sustjepanskoj crkvi sv. Stjepana. Na temelju sličnosti s tim djelom V. Đurić je Franji Matejevu pripisao sliku Mučenje sv. Vinka (Muzejska zbirka dominikanskog samostana u Dubrovniku) i predelu s prizorima iz života sv. Antuna Padovanskog (dio uništenog oltara iz franjevačke crkve u Rožatu, danas u Male braće u Dubrovniku), no njegovo mišljenje nije sasvim uvjerljivo pa K. Prijatelj smatra da su ti radovi proizvod Franjine radionice.

LIT.: K. Kovač: Nikolaus Ragusinus und seine Zeit. Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes der k. k. Zentralkommission für Denkmalpflege (Wien), 11(1917) str. 22, 49, 56–59. — Lj. Karaman: Umjetnost u Dalmaciji, XV. i XVI. vijek. Zagreb 1933, 174–175. — J. Tadić: Građa o slikarskoj školi u Dubrovniku XIII–XVI. v., 2. Beograd 1952. — Lj. Karaman: O dubrovačkom slikaru 16. stoljeća Frani Matejevu (Matkovu). Beritićev zbornik. Dubrovnik 1960, 107–116. — C. Fisković: Naše umjetničke veze s Južnom Italijom. Mogućnosti, 8(1961) 12, str. 1232. — V. J. Đurić: Dubrovačka slikarska škola. Beograd 1963. — K. Prijatelj: Dubrovačko slikarstvo XV–XVI stoljeća. Zagreb 1968, 32–33. — V. Marković: Slikarstvo (u katalogu izložbe: Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće. Zagreb—Dubrovnik 1987, 175, 359).
 
Lovorka Čoralić i Redakcija (1998)