Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

APPENDINI, Urban, pedagog i latinski pjesnik (Poirino, Italija, 18. III 1777 — Zadar, 7. XII 1834). U mladosti je ušao u Red pijarista. U rimskom kolegiju »Nazzareno« učio je matematiku i filozofiju, a u Firenci astronomiju. Kraće je vrijeme bio učitelj u Italiji, a 1795. upućen je u Dubrovnik, gdje se već tri godine nalazio njegov stariji brat Franjo Marija. Gotovo tri desetljeća predavao je matematiku i filozofiju u dubrovačkoj gimnaziji (Collegium Rhagusinum). Ondje je stekao mnogo štovatelja i prijatelja te uživao glas dobra učitelja i učena čovjeka. Kad su ga starješine Reda pozvale da u rimskom kolegiju predaje filozofiju i matematiku, dubrovačka je vlada to spriječila. U lipnju 1824. prešao je u Zadar i bio imenovan upraviteljem liceja s konviktom, a zatim i svih gimnazija u Dalmaciji. — A. je Dubrovnik prihvatio kao novu domovinu, naučio hrvatski i počeo se intenzivnije baviti književnim radom. Tu su nastale njegove elegije i epigrami, fabule i endekasilabi koje je 1811. objavio u zbirci Carmina, pridavši joj i antologiju pjesama dubrovačkih latinista. Uglavnom je pisao prigodnice, prijateljima i znancima u čast, a jedan dio pohvalnica posvetio je francuskim vojskovođama nakon pada Dubrovačke Republike, da bi poslije, isto tako, slavio austrijskog cara Franju I i članove njegove obitelji. Prigodnice su tiskane ili samostalno ili zajedno s pjesmama drugih autora; neke u Dubrovniku kod tiskara A. Martecchinija, a većina u Zadru kod G. Demarchija (Š. Jurić, Iugoslaviae scriptores latini, Zagreb 1971). Njegovu su smrt oplakali prigodnim sastavcima i pjesmama A. Krša (Chersa), F. Salghetti-Drioli, S. A. Candido, S. Ivačić, A. Kaznačić, a Baro Bettera napisao je opširan komentar njegova života Commetario della vita di P. Urbano Appendini delle Scuole Pie (rkp., Historijski arhiv u Zadru).

DJELA: Urbani Appendini Carmina. Accedunt Selecta illustrium Ragusinorum poemata. Dubrovnik 1811. — Discorso recitato a Ragusa per il ritorno a Roma di Pio VIl. Ragusa 1814. — Discorso tenuto per la solenne apertura dell’imp. reg. Liceo convitto di Zara il giorno 12. febbraio 1826. con la risposta del sig. dr Nicolaò Giaxich. Zadar 1826. — De educatione religiosa, physica, intellectuali et sociali. Zadar 1834.
 
LIT.: Stjepan Ivačić (I. S.): Della vita e degli scritti del padre Urbano Appendini delle Scuole Pie, direttore generale de’ Ginnasi della Dalmazia e del Liceo Convitto di Zara. Gazzeta di Zara, 1835, 21, str. 81–84. — Vicko Adamović: Građa za istoriju dubrovačke pedagogije,1. Zagreb 1885. — Vlaho Stulli: Notizie storiche di Ragusa. L’Epidauritano, 1907, str. 48–49. — Ivan Kasumović: Pjesme Urbana Appendinija i s njima izdana antologija dubrovačkih latinskih pjesama. Rad JAZU, 1908, 174, str. 1–116. — Isti: Dva originalna naša fabulista. Ibid., 1915, 206, str. 22–24.
 
Nada Beritić (1983)