Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JOVANOVAC, Antun, šumarski inženjer (Zemun, 8. X. 1878 — Zagreb, 10. X. 1937). Srednju školu polazio u Srijemskoj Mitrovici i Zemunu, gdje je maturirao 1897. Šumarstvo studirao na Visokoj poljodjelskoj školi u Beču i završio 1900. polaganjem posebnoga ispita iz bujičarstva. Nakon studija postavljen za vježbenika u Zemaljskoj vladi u Zagrebu te je radio na izmjeri bujičnih područja, izradbi projekata i uređivanju bujica u Lici i Banovini. God. 1904. dodijeljen je kotarskoj oblasti u Svetom Ivanu Zelini, a 1905. u Kutini. Položivši te godine ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva, premješten je 1906. u Čabar za šumarskoga referenta kotarske oblasti, 1907. u Karlovac, 1908. u Fužine, a od 1913. službuje u Zemaljskoj vladi u Zagrebu, najposlije od 1920. kao voditelj šumarskoga odsjeka. God. 1922. poslan je u okružno načelništvo u Varaždinu, 1925. postavljen je za načelnika u Generalnoj direkciji šuma pri Ministarstvu šuma i rudnika u Beogradu, 1926. ponovo je u Varaždinu, 1927. u Karlovcu, a 1929. postavljen je za direktora Direkcije šuma u Zagrebu. God. 1935. ponovo je premješten u Beograd i te godine umirovljen na vlastiti zahtjev. Predavao 1920–21. šumarsku politiku na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Izradio je projekte za uređivanje bujica (Srb, Zrmanja, Bešlinac, Žirovac) i gospodarske planove za brdske šume ondašnjih zemljišnih zajednica u Gorskom kotaru. S uspjehom je radio i na pošumljivanju primorskoga krša i goleti. Napisao nekoliko članaka o iskorišćivanju šuma, uređivanju prebornih šuma i šumskim prinosima u Šumarskom listu (1920, 1922, 1925).

LIT.: J. Borošić: Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva šuma i rudnika. Zagreb 1933, 23, 39, 81, 144. — V. Čmelik: Ing. Antun Jovanovac. Šumarski list, 61(1937) 12, str. 690–694. — B. Kosović: Ante Jovanovac. Izvještaj Matice hrvatske za godinu 1936. Zagreb 1937, 3–6. — Šumarska bibliografija 1846–1946. Zagreb 1947, 123, 168.
 
Tatjana Delibašić (2005)