Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAČIĆ, Franjo, pravni pisac (Senj, 12. I 1923). Studij završio na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1947, doktorirao 1954. na Pravnom fakultetu u Beogradu radnjom Početak izvršenja krivičnog djela i kažnjive pripremne radnje. Radio je kao sudski pripravnik u Kotarskom sudu u Rijeci 1947–1949, a do 1957. kao stručni suradnik u Ministarstvu pravosuđa FNRJ u Beogradu. God. 1957. izabran je za docenta, 1962. za izvanrednog, a 1966. za redovitog profesora na Katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu u Skoplju, odakle 1972. prelazi u istom zvanju na Katedru za krivično pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U Skoplju je obavljao dužnost dekana, prodekana te prorektora Univerziteta, a na Pravnom fakultetu u Zagrebu bio je predstojnik Pravosudnog odjela i šef Katedre za krivično pravo. Član je Komisije za izradu Krivičnog zakona SFRJ i Komisije za izradu Krivičnog zakona SR Hrvatske. — Autor je nekoliko izdanja udžbenikâ o krivičnom pravu i jedan od sastavljača Komentara Krivičnog zakona SFRJ (Beograd 1978). Člancima i raspravama iz područja svoje struke suraduje u časopisima i zbornicima: Narodni pravnik (1949, 1950), Pravni život (1953–1958), Godišnik na Pravniot fakultet vo Skopje (1957, 1959, 1960, 1962, 1963–1965, 1967, 1968, 1971, 1972), Naša zakonitost (1959, 1973–1981), Pregled (1959), Pravna misla (1960, 1961, 1963, 1965, 1970), Jugoslovenska revija za krivično pravo i kriminologiju (1961, 1965, 1970, 1971, 1973), Arhiv za pravne i društvene nauke (Beograd 1968), Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (1975), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1978) te u ediciji Materijali s prvog i drugog savjetovanja Hrvatskog udruženja za krivično pravo (Zagreb 1979. i 1981). Prilog Les délits économiques specieux objavljen je u publikaciji Le droit pénal nouveau de la Yougoslavie (Pariz 1962), a rad Promjene u jugoslavenskom krivičnom zakonodavstvu s posebnim osvrtom na probleme od interesa za sudsku medicinu u knjizi Sudsko-medicinske i pravne aktualnosti (Zagreb 1978). Sudjelovao je na stručnim i znanstvenim savjetovanjima i skupovima u nas i u inozemstvu.

DJELA: Jugoslovensko krivično pravo, 1 i 2. Skopje 1961, 19722. — Jugoslovensko krivično pravo. Poseben del. Skopje 1966, 19732. — Krivično pravo: Opći dio. Zagreb 1978, 19802. — Krivično pravo. Posebni dio, 1. Zagreb 1979, 19812.
 
Hodimir Sirotković (1983)