Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAJAKIĆ, Luka, društveno politički i sportski radnik (Dalj, 30. X 1924). Osnovnu školu završio je u Dalju, a gimnaziju (1936–1940) u Osijeku. Sudionik je NOB-a od 1942, a član KPJ od 1944. Studirao je pravo u Zagrebu. Od 1945. do 1957. radio je u republičkim i saveznim rukovodstvima Narodne omladine, a kasnije u Socijalističkom savezu radnog naroda Hrvatske. Od 1965. do 1974. zastupnik je u Saboru SR Hrvatske; od 1978. delegat SR Hrvatske u Saveznom vijeću Skupštine SFRJ i zamjenik predsjednika Odbora za pravosuđe Saveznog vijeća. — Sportom se aktivno bavio od najranije mladosti; do 1946. bio je igrač NK »Omladinac« u Dalju. God. 1945. organizirao je prve sportske aktivnosti u Osijeku, Vukovaru, Valpovu i Donjem Miholjcu; 1946. je tajnik Okružnog odbora Fiskulturnog saveza Hrvatske za Osijek; od početka 1947. aktivno radi u Fiskulturnom savezu Hrvatske u Zagrebu. God. 1951. i 1952. sudjeluje u planiranju i izgradnji velikih sportskih objekata u SR Hrvatskoj (Dotršćina, atletska staza u Splitu, Sportski centar u Makarskoj, stadion Gradski vrt u Osijeku, domovi »Partizana« u Donjem Lapcu i Udbini i dr.). Od 1960. do 1964. bio je predsjednik Upravnog odbora za unapređivanje fizičke kulture grada Zagreba i sudjeluje u izgradnji većih zagrebačkih sportskih objekata (Sportske dvorane, istočne tribine stadiona u Maksimiru, te pokreće i organizira pripreme za izgradnju rekreacionog centra Jarun). Posebno je pokazao interes za školovanje kadrova potrebnih fizičkoj kulturi, te je aktivno radio na pretvaranju Više škole za fizičku kulturu u Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu. Od 1971. do 1973. predsjednik je Nogometnog saveza Jugoslavije, a od 1974. do 1976. član Međunarodne komisije istog Saveza. Za postignute rezultate na području fizičke kulture dobio je brojna društvena priznanja.

 
Franjo Frntić (1983)