Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LACKOVIĆ, Ladislav (Emerik, Mirko), provincijal i filozofski pisac (Križevci, 23. X. 1748 — Virovitica, 17. III. 1830). Franjevcima Provincije sv. Ladislava pristupio 1764. Filozofski studij polazio u Kaniži (Nagykanizsa) 1766–68, teološki na bogoslovnim školama u Pečuhu 1768–69. i 1771–72. te Zagrebu 1769–71; za svećenika zaređen 1772. Nakon položenoga profesorskoga ispita iz filozofije 1776, studirao matematiku na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu 1776–77 (državni ispit položio 1778). Crkveno govorništvo predavao u Siklósu 1778–79, filozofiju na filozofskom učilištu u Čakovcu 1779–83. Nakon zatvaranja crkvenih visokih škola djelovao kao kapelan u Sopju 1783–91, župnik u Špišić-Bukovici 1791–1808. te župnik i gvardijan u Virovitici 1808–15. i 1818–21. Bio je savjetnik provincijala 1812–15. te provincijal 1815–18. i 1821–24 (potkraj života na položaju provincijskoga vikara). U priručniku Universa philosophia (1781; rkp. u arhivu franjevačkoga samostana u Virovitici), u kojem se susreću tradicionalna skotistička filozofija i nova filozofska mišljenja uvedena temeljem jozefinskih školskih reforma (F. E. Hoško), uz logiku, metafiziku i fiziku, kao samostalne discipline obradio je kozmologiju, psihologiju i teodiceju. Objavio Orationes duo ad patres vocales et neoelectum ministrum provincialem (Osijek 1819).

LIT.: F. E. Hoško: Skotistička filozofija zagrebačkog kruga 17. i 18. stoljeća. Bogoslovska smotra, 40(1970) 2/3, str. 213. — P. Cvekan: Virovitica i franjevci. Virovitica 1977, 137, 141. — Isti: Čakovec i franjevci. Čakovec 1978, 54. — F. E. Hoško: Doprinos franjevačkih visokih škola skotističkoj filozofiji i teologiji. U: Franjevci Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda. Zagreb 1992, 64–65. — Isti: Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zagreb 2001. — Isti: Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zagreb 2002.
 
Pejo Ćošković (2013)