Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LAKOŠ, Stipe (Stjepan), pomorski i prometni stručnjak (Vodice, 5. VII. 1932). Završio gimnaziju u Zagrebu 1950. i Vojnopomorsku akademiju u Divuljama 1954. te doktorirao na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci 1981. tezom Prilog istraživanju regulacije plovidbe u Jadranu. Do 1974. bio zapovjednik broda i predavač na Vojnopomorskoj akademiji (najposlije u činu kapetana fregate), potom radio u Hidrografskom institutu JRM te od 1982. kao direktor Pomorskoga meteorološkoga centra Split. Na studiju dubrovačkoga Pomorskoga fakulteta u Splitu od 1985. izvanredni profesor i od 1990. predstojnik novoosnovanoga Zavoda za tehnologiju i ekonomiku pomorstva (od 1996. predavač i na područnom studiju u Šibeniku), od 1998. redoviti profesor u Odjelu za studij mora i pomorstva Splitskoga sveučilišta i Visokoj pomorskoj školi u Splitu. Umirovljen 2002. Predavao i na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1997–2009. te Filozofskom fakultetu u Zadru 1999–2005. Glavna su mu područja rada pomorska navigacija i meteorologija, sigurnost na moru i zaštita morskoga okoliša te pomorsko projektiranje i modeliranje. Surađivao u časopisima Dubrovnik (1973), Naše more (1973, 1993), Zbornik Više pomorske škole (Fakulteta za pomorstvo) u Kotoru (1974, 1988), Pomorski zbornik (1983–85, 1989, 1992–94, 1999), International Hydrographic Review (Monaco 1987–88), International Journal of Ship Operation Management (London 1987), Vijesti Pomorske meteorološke službe Hrvatske (1987, 1989; urednik 1987–96) i Policija i sigurnost (1993), u zbornicima skupova i izdanjima pomorskih fakulteta u Rijeci i Splitu te bio glavni urednik Hidrografskoga godišnjaka 1973–74. Suautor je priručnika Učimo jedriti (Split 1979) i Priručnika za polaganje sudačkog ispita u športskom ribolovu na moru (Rijeka 1996). Predsjednik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (Hrvatske) 1980–98.

LIT.: M. Tešić: Prilog istraživanju regulacije plovidbe u Jadranu. Hidrografski godišnjak, 1982–83, str. 131–132. — Visoka pomorska škola u Splitu 1959/60.–1999/2000. Split 2000, 13, 17, 30, 44–45, 48, 57. — B. Čupin: Prof. dr. sc. Stjepan Lakoš. Vila Velebita, 2003, 4/5, str. 130–131. — I. Livaković: Poznati Šibenčani. Šibenik 2003.
 
Robert Krog i Redakcija (2013)