Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUMP, Marija (Kump-Stipaničić), agronomka genetičarka (Moravci kraj Ljutomera, 12. VIII. 1915 — Zagreb, 20. VII. 1985). U Zagrebu završila gimnaziju 1935. te na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu diplomirala 1942. i doktorirala 1948. tezom Nasljeđivanje nekih poljoprivredno važnih svojstava ozimog golog ječma (Hordeum sativum var. nudum). Od 1942. u Zavodu za oplemenjivanje bilja i genetiku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (poslije Poljoprivredni fakultet) asistentica, od 1953. docentica, od 1959. izvanredna i od 1962. redovita profesorica (predstojnica Zavoda 1974–85). Specijalizirala se u Odjelu uzgoja bilja Sveučilišta u Cambridgeu u Velikoj Britaniji 1950. te u Botaničkom odjelu Sveučilišta Illinois u Urbani 1958. Na Poljoprivrednom fakultetu predavala oplemenjivanje bilja i metodiku istraživanja, održavala nastavu i na Prirodoslovno-matematičkom i Šumarskom fakultetu u Zagrebu te na Visokoj poljoprivrednoj školi (poslije Poljoprivredni fakultet) u Osijeku. Istraživala zakonitosti nasljeđivanja vezanih i nevezanih gena te nasljeđivanje kvantitativnih svojstava, navlastito pak oplemenjivanje pšenice, ječma i kukuruza. Posebne rezultate postignula je na području species i genus bastardizacije. Iz hibrida dobivena križanjem pšenice (Triticum vulgare) i raži (Secale cereale) stvorila je visokokvalitetnu priznatu sortu ozime pšenice Mirna (1970), a na području oplemenjivanja kukuruza dva priznata Bc-hibrida (1971, 1974). Surađivala je u časopisima Biljna proizvodnja (1948–49, 1956), Poljoprivredna znanstvena smotra (1948, 1950–53, 1955, 1973, 1978), Rad JAZU (1953, 1959) i Poljoprivredni informator (1956) te u zbornicima domaćih i inozemnih skupova. U suradnji napisala skripta Poljski pokusi: metodika postavljanja i statistička obrada (Zagreb 1970).

LIT.: Spomenica povodom 40-godišnjice Poljoprivrednog fakulteta 1919/20–1959/60. Zagreb 1960, 256–258. — 60-godišnjica Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1969/70–1979/80. Zagreb 1979, 87, 101, 111–114. — (Nekrolozi): R. Henneberg, Agronomski glasnik, 47(1985) 5/6, str. 139–140. — P. Karoglan, Poljoprivredna znanstvena smotra, 76–77(1985) 71, str. 571–573. — Spomenica Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1979/80 –1989/90. Zagreb 1990, 99, 109, 125. — Agronomski fakultet 1919.–1994. Zagreb 1994, 94.
 
Ivo Miljković (2013)