Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KURTOVIĆ, Šefko (Šefkija), pravnik i pravni povjesničar (Gacko, 26. VIII. 1937). Suprug slikarice Nives Kavurić-Kurtović. U Mostaru 1956. završio gimnaziju, u Zagrebu 1961. diplomirao na Pravnom fakultetu. Doktorirao 1972. na Pravnom fakultetu u Ljubljani tezom Vrhovna izvršna vlast u francuskoj Trećoj republici 1871–1887 (prvi dio tiskan u Zagrebu 1980). Usavršivao se 1965–66. u Sveučilišnom centru za visoke europske studije u Strasbourgu i 1969–70. na Kraljevskom koledžu u Londonu. U Zagrebu je odvjetnički vježbenik 1962–63, zatim na Pravnom fakultetu asistent 1963, docent 1973, izvanredni 1979. i od 1984. do umirovljenja 2007. redoviti profesor. Predavao i na pravnim fakultetima u Osijeku i Rijeci (1991–97). Proučavajući napose francusku, englesku i američku pravnu povijest te povijest ustavnoga prava i političkih doktrina, najznatnije je prinose dao iz pravne povijesti Engleske i studijama o J.-J. Rousseauu, T. Jeffersonu i I. Kantu iz povijesti političkih doktrina. Objavio sveučilišni udžbenik Opća historija države i prava, 1–2 (Zagreb 1987–1989, 19902; Opća povijest prava i države, 1992–1993, 4 izd. do 2005) i skupljene Studije i članke iz opće povijesti prava i države 1969 – 2002, 1–3 (Zagreb 2002). Sa suradnicima priredio Hrestomatiju opće povijesti prava i države (1. Zagreb 1999; 2. 2000, 20052). Surađivao u časopisima Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1964, 1968–72, 1977, 1984, 1987, 1995, 2001–02), Radovi Instituta za hrvatsku povijest (1971), Revija za sociologiju (1972), Pravnik (1975), Politička misao (1978, 1984, 1994, 1996), Arhiv za pravne i društvene nauke (Beograd 1984), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1997) te izdanjima Dva veka savremene ustavnosti (Beograd 1990), Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti (Zagreb 1998), Pravni fakultet u Zagrebu. Građa za bibliografiju nastavnika Fakulteta, IV/2 (Zagreb 1999) i Nikola Škrlec Lomnički 1729 – 1799, 4 (Zagreb 2007).

LIT.: Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 2. Zagreb 1969, 31. — Pravni fakultet u Zagrebu 1945–1980. Zagreb 1980, 29. — (Prikazi knj. Opća historija države i prava, 1): L. Margetić, Historijski zbornik, 40(1987) 1, str. 411–413; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta »Vladimir Bakarić« u Rijeci, 8(1987) str. 153. — Pravni fakultet u Zagrebu. Prilozi za povijest Fakulteta, I/1. Zagreb 1996, 482, 571. — Ž. Pavić: Prilozi za povijest Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1776 – 1996. Zagreb 1996. — Pravni fakultet u Osijeku 1975. – 1995. Osijek 1997, 10.
 
Redakcija (2013)