Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUZMIĆ, Andrija (Kuzmich, Kuzmits; Andreas, Endre, Jandre), kulturni djelatnik i pedagoški pisac (Mjenovo/Kroatisch Minihof, 23. XI. 1863 — Trajštof/Trausdorf an der Wulka, 23. II. 1940). Srednju školu polazio u Győru, učiteljsku u Sopronu. Radio je u Štikapronu (Stinkenbrunn, Steinbrunn) kao pomoćni učitelj pa školski ravnatelj do umirovljenja 1925. God. 1909. u Sopronu pribivao sastanku Hrvata koji su 1910. pokrenuli tjednik Naše novine, 1921. bio među utemeljiteljima Hrvatskoga kulturnoga društva, a 1923. sudjelovao u osnivanju Hrvatske stranke. Pedagoški djelujući među gradišćanskim Hrvatima u posljednjim desetljećima Austro-Ugarske Monarhije i kriznim poratnim godinama u Austriji, s J. Pajrićem i I. Dobrovićem izgrađivao je gradišćanskohrvatsko školstvo. Suautor je Početnice i perve štanke za katoličanske hervatske škole šopronske, mošonske i železanske krajine I. i II. razreda (Sopron 1920, 4 izd. do 1932). Surađivao u Kerštjansko-katoličanskom kalendaru (Niuzalj pri Jezeru 1892–95, 1897–98, 1900–02) i Kalendaru Svete Familije (Győr 1904, 1910), uredio molitvenik Věnac Blažene Divice Marije (Niuzalj pri Jezeru 19064, 19265) i s M. Borenićem Hervatski kalendar sv. Antona Paduanskoga (Kőszeg 1910–13, 1915–16, 1921–22). Pripisuju mu se djela s temama iz seoskoga života skromne literarne vrijednosti – jednočinke Hudobni krčmar (1934) i Jačkarno društvo (1934) te četveročinka Aldov dužnosti (1932; prema novijim istraživanjima, istovjetna djelu Ljubav bližnjega, 1934). Kao kantor prevodio marijanske pjesme na hrvatski jezik.

LIT.: R. Strohal: Nešto o ugarskim Hrvatima. Vijenac, 2(1924) III/9, str. 294. — I. Dobrović: (Nadgrobni govor). Hrvatske novine (Željezno), 18(1940) 10, str. 1. — F. Fazokas i E. M. Folger: Die kroatischen Kalender im burgenländisch-westungarischen Raum. Burgenländische Heimatblätter (Eisenstadt), 47(1985) 3, str. 109. — G. Schlag: Die Kroaten im Burgenland. U: Die burgenländischen Kroaten im Wandel der Zeiten. Wien 1986, 194–195. — S. Krpan: Gradišćanski portreti. Zagreb 1988, 81–83, 331. — L. Kuzmich: Kulturhistorische Aspekte der burgenlandkroatischen Druckwerke bis 1921 mit einer primären Bibliographie. Eisenstadt 1992. — Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Zagreb 1995. — N. Benčić: Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 1921. Zagreb 1998. — Isti: Kazališni peljač gradišćanskohrvatske dramske književnosti. Željezno 2000, 61–64.
 
Stjepan Krpan (2013)