Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BALJAK, Dušan, političar i publicist (Zadar, sredinom XIX st. — Zadar, 24. IV 1935). Podrijetlom je iz trgovačke obitelji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zadru, a pravo studirao u Beču i Grazu, završivši ga doktoratom. Bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru u kuriji trgovačkih obrtničkih komora izbornoga kotara Drniš–Knin–Vrlika (1892–1895), u kuriji vanjskih općina (1895–1900, 1908–1918) te u Carevinskom vijeću u Beču (od 1907). Pripadao je radikalnoj struji Srpske stranke. Od 1897, nakon Bjelanovićeve smrti, postaje izdavač, urednik i suradnik Srpskog glasa, glasila Srpske stranke u Dalmaciji, te preuzima vodstvo Srpske stranke. Kako je u njoj uskoro došlo do raskola, B. s još nekolicinom zastupnika 1900. daje ostavku hoteći isposlovati dopunske izbore na kojima, međutim, više nije bio izabran u Sabor. Poslije napušta isključivo srpstvo te je jedan od djelatnih pristaša Zadarske rezolucije 1905. Isticao se govorničkom vještinom, a njegovi su govori, djelomice ili u cijelosti, objavljivani u Srbobranu (Zagreb 1897, 1898, 1907–1910, 1913, 1914), Zastavi (1898, 1899, 1906, 1908), Srpskom odjeku (1908), Samoupravi (1909, 1910) i dr.

LIT.: (Frano Supilo): Srpske stvari. Crvena Hrvatska, 10(1900) 38, str. 1. — Dr Baljak o sprskom pitanju u bečkom parlamentu. Narodni glasnik, 2(1907) 55, str. 1. — Scrutator: Dalmatinski političari. Jutarnji list, 6(1917) 2035, str. 6. — Marko Car: Dr Dušan Baljak. Pravda, 31(1935) 10 958, str. 4. — Uroš Desnica: Dr Dušan Baljak. Magazin Sjeverne Dalmacije, 2(1935) 2, str. 174–176. — Dr Dušan Baljak. Glas Privredno kulturne matice za Sjevernu Dalmaciju, 1935, 209 (21. VI), str. 4. — Rene Lovrenčić: Geneza politike »novog kursa«. Zagreb 1972. — Kosta Milutinović: Dalmacija i Vojvodina. Novi Sad 1973, 237–238, 250, 311, 341, 350–351, 358, 371. — Ivo Perić: Dalmatinski sabor 1861–1912 (1918). Zadar 1978.
 
Stijepo Obad (1983)