Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BARKOVIĆ, Dragutin, farmaceut i kemičar (Sisak, 2. VI 1902 — Zagreb, 29. V 1979). Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu 1921. Diplomirao je 1927. kemiju na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, a 1930. farmaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorat znanosti postigao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1940. temom Prilog kemijskom istraživanju damar-smole. Od 1929. asistent je na Farmaceutskom odsjeku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 1940. honorarni nastavnik farmaceutske kemije, od 1943. izvanredni profesor i predstojnik novoosnovana Zavoda za farmaceutsku kemiju, a od 1946. redoviti profesor farmaceutske kemije na Farmaceutskom fakultetu. Surađivao je kao član Komisije pri izradi Jugoslavenske farmakopeje, bio je član Zdravstvenog savjeta FNRJ (1959) te član Komisije za farmaceutsku službu Savjeta za narodno zdravlje NRH. Bio je nekoliko puta biran za dekana, odn. prodekana, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. — Najviše se bavio istraživanjima različnih kemijskih reakcija i njihovom primjenom u farmaceutskim analizama. Proučavao je odjeljivanje fosforne kiseline tijekom kvalitativne analize (Bulletin international de l’Académie des sciences et des Beaux arts, 1931; Rad JAZU, 1931). Istraživao je metode dokazivanja i određivanja bizmuta, srebra, hidrastina i kotarnina u farmaceutskim preparatima, zatim sastav damar-smole (Acta pharmaceutica jugoslavica, 1951; Almanah III kongresa slovenskih apotekara, 1935; Arhiv za kemiju, 1947; Hrvatski farmaceutski vjesnik, 1942; Pharmazeutische Monatshefte, Beč 1933; Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, 1940). Proučavao je analitiku adrenalina, natrijevih preparata, berberina, etera berberubina i soli barbiturata, kinina, kinidina, kinolinkarbonskih kiselina te kina-alkaloida i njihovih derivata, a bavio se i kemijom sulfonamidskih diuretika (Acta pharmaceutica jugoslavica, 1951, 1952, 1955, 1957, 1961; Farmaceutski vjesnik, 1948, 1949, 1953, 1959, 1963, 1966). Istraživao je i reakcije organskih boja te antibakterijska i antimikotska djelovanja berberina i nekih njegovih polusintetskih homologa (Acta pharmaceutica jugoslavica, 1958, 1965, 1968, 1969). Objelodanio je i niz stručnih priloga iz navedenih područja (Apotekarski vjesnik, 1936, 1941, 1951; Farmaceutski glasnik, 1946, 1947, 1950, 1951–1955, 1957, 1958, 1962).

LIT.: M. Morrin: Profesor dr Dragutin Barković. Acta pharmaceutica jugoslavica, 29(1979) 31, str. 118.

 
Snježana Paušek-Baždar (1983)