Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BARTOLIĆ, Ljerka, lingvist (Breza kod Sarajeva, 21. VIII 1917). U Zagrebu je maturirala (1936) i diplomirala (1940) anglistiku. Od 1950. nastavnik je engleskoga tehničkog jezika na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Predavala je i na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Umirovljena je u zvanju višeg predavača 1981. Predsjednik je Sekcije za stručne strane jezike primijenjene lingvistike SRH. Sudjelovala je na više domaćih i stranih kongresa posvećenih nastavi stranih jezika. — B. je autor skripata English for Shipbuilders (Zagreb 1957, 1966) i Electrical Engineering English and its Terminology (Zagreb 1970). Sudjelovala je u izradi Matematičkog rječnika višejezičnih termina i izraza (Zagreb 1970). Znanstvene i stručne radove iz engleskoga tehničkog jezika objavila je u Oxford University Press (London 1962, 1975), Oregon State University (Portland 1978), Strani jezici (1979). Recenzirala je stručne čitanke engleskog jezika; lektorirala je i prevodila za časopis Strojarstvo (od 1972). Radi na projektu Istraživanje brodograđevne i brodostrojarske terminologije.

DJELA: First Steps in Business English (s Marijanom Urbanyjem). Zagreb 1958, 19612, 19643, 19694. — Introducing English to Engineers. Zagreb 1961, 19662, 19803. — Engineering English and its Terminology. Zagreb 1962, 19662, 19713, 19764, 19795. — Technical English for Naval Architects and Marine Engineers. Zagreb 1975. — Englesko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik brodograđevnih, strojarskih i nuklearnotehničkih naziva. Zagreb 1979.
 
LIT.: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1919–1969. Zagreb 1970, 142.
 
Stanko Šilović (1983)