Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAŠIĆ, Dragutin, ekonomski pisac. Javlja se između 1926. i 1940. Radio je kao senzal Zagrebačke burze za robu i vrednote. Autor je brošure Zakon o komunalnim štedionicama i pravilnik Štedionice Savske banovine, u kojoj je temeljito obradio pitanje komunalnih štedionica i založio se za stvaranje jedinstvenog zakona o štedionicama u Jugoslaviji. Polemizirao je s I. Belinom o konverziji zemljoradničkih dugova 1932. u listu Jugoslavenski Lloyd. Objavio je devedesetak članaka o problemima agrarne ekonomije, bankarstva i drugim ekonomskim temama u periodicima: Branik (1926), Jugoslavenski Lloyd (1928–1937), Privredni pregled (1931), Jugoslavenska narodna privreda (1932, 1933), Jugoslavenska reč (1932, 1934), Jugoslavenska samouprava (1932, 1933), Pravda (1932, 1939), Privredna revija (1932), Trgovinski glasnik (1933), Izvještaj zagrebačke burze za robu i vrednote o poslovanju godine 1936, 1938, Hrvatska privreda (1939) i dr.

DJELA: Privilegovana agrarna banka. Pitanja i napomene prigodom njenog osnivanja. Zagreb 1929. — Zakon o komunalnim štedionicama i pravilnik Štedionice Savske banovine. Zagreb 1930.
 
LIT.: Stanko Deželić: Dragutin Bašić, Zakon o komunalnim štedionicama i pravilnik Štedionice Savske banovine. Privredna revija, 7(1931) 1, str. 42–43. — Ivo Belin: Konverzija zemljoradničkih dugova. Jugoslavenski Lloyd, 24(1932) 150, str. 3; 152, str. 3; 153, str. 4. — Dva predloga za konverziju zemljoradničkih dugova. Narodno blagostanje, 4(1932) 29, str. 455–456. — S. P.: O načinu razduženja seljaka, a u savezu s prijedlogom G. D. Bašića. Jutarnji list, 21(1932) 7328, str. 4.
 
Višnja Flego (1983)