Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAUER, Antun, muzeolog (Vukovar, 18. VIII 1911). Gimnaziju je polazio u Vukovaru i Osijeku, a studij povijesti umjetnosti i arheologije završio je 1935. u Zagrebu, gdje je 1937. i doktorirao. Najprije je bio asistent za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1936) zatim od 1937–1952. direktor Gipsoteke grada Zagreba (poslije Gliptoteka JAZU), pa direktor Hrvatskoga školskog muzeja do 1964. te direktor Muzejskoga dokumentacionog centra u Zagrebu do umirovljenja 1975. Uz to od 1966. bio je voditelj struke muzeologija na Centru za postdiplomski studij (CSBDIZ) zagrebačkog Sveučilišta te od 1978. znanstveni savjetnik Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu. — B. je sudjelovao u arheološkim iskapanjima u Osijeku (1937), Vučedolu (1938) i Iloku (1951). Organizirao je terenski rad s ekipom Gipsoteke za Izložbu srednjovjekovne umjetnosti Jugoslavije u Parizu (1950) i Zagrebu (1951). Svojim je donacijama osnovao ili sudjelovao u osnivanju muzejskih ustanova: Gipsoteku (1937), Arhiv za likovne umjetnosti (1944, poslije u okviru JAZU), Muzejski dokumentacioni centar (1955) u Zagrebu, zatim Galeriju umjetnina (1941) u Osijeku, Gradski muzej (1948) i Galeriju umjetnina (1959) u Vukovaru te potaknuo osnivanje muzeja u Sisku (1943) te u Iloku i Šarengradu (1951). Uredio je i izdao Bibliografiju i građu za umjetnost i srodne struke (1951–1958, 31 svezak, umnoženo kao rukopis). Pokrenuo je izdavanje muzeoloških časopisa Muzeologija (1953) i Bilten—Informatica muzeologica (1970) i uređivao ih do 1975. Od 1967. do 1968. bio je urednik i suradnik časopisa Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Priloge iz područja arheologije, numizmatike, muzejske i muzeološke problematike objavljivao je u periodicima: Sremske novine (1932), Jugoslavenski dnevnik (1932), Obzor (1936, 1938), Omladina (1937–1939), Almanah Kraljevine Jugoslavije (1938), Srijemske novine (1938), Srijemski Hrvat (1940), Čovjek i prostor (1956), Numizmatičke vijesti (1963) i dr. Dobio je republičku Nagradu za muzeologiju (1950).

DJELA: Rimska olovna plastika s osobitim obzirom na materijal pohranjen u Hrvatskom narodnom muzeju (doktorska disertacija). Vjesnik Hrvatskog arheološkoga društva, N. S. 17 (1936) str. 1–35. (p. o. Zagreb 1939.). — Muzeji i arhivi (suautor K. Nemeth). Zagreb 1957.
 
LIT.: Zdenka Munk (Zem): Muzej hrvatskog kiparstva smješten je u Zagrebu u jednoj staji, drvarnici i na tavanu. Novosti, 33(1939) 276, str. 13. — Ivan Bach: 25-godišnjica rada dra Antuna Bauera. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 7(1958) 4, str. 122. — Vladimir Maleković: Kraljevski poklon u remizi poštanskih kočija. Vjesnik, 30(1969) 26. VII. — Zbyněk Stránský: Životní jubileum prof. dr. Antuna Bauera. Muzeologické sešity (Brno), 3(1971) str. 142–148. — S. P.: Dvadeset godina Galerije umjetnina u Vukovaru. Glas Slavonije, 38(1980) 10. I. — Vesna Kusin: To je tragedija Zbirke. Vjesnik, 43(1982) 12 620, prilog Sedam dana br. 237, str. 8–9. — (Povodom 70-godišnjice života) glasnik slavonskih muzeja, 17 (1982) 45, str. 3–74.
 
Redakcija (1983)