Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BELTRAND GALLICUS (Beltram Francuz, Bertrand, Boltranius Francigena), kipar i stručnjak za artiljeriju (Francuska, ? — Dubrovnik, XVI st.). U lipnju 1521. B. je s građevinskim nadzornikom palače Divone, koja je tada građena u Dubrovniku, sklopio ugovor o izradi reljefa s Kristovim inicijalima, okruženim vijencima i anđelima. B. je (zvan u dokumentu »sculptor marmorarius«) reljef izradio prema priloženom nacrtu i za to bio isplaćen u ožujku 1522. Od 1534. do 1536. spominje se u službi Dubrovačke Republike, ali ne kao kipar, već kao stručnjak za artiljeriju (»bombardarius«). U to vrijeme se i oženio u Dubrovniku Venerandom, kćerkom Korčulanina Antuna. — Spomenuti reljef, koji se nalazi u dvorištu Divone, jedan je od najljepših renesansnih reljefa u Dubrovniku. Kako se na njemu zapažaju neka obilježja francuskoga renesansnog kiparstva, može se pretpostaviti da se B. školovao u nekoj većoj kiparskoj radionici XV st. u svojoj domovini.

LIT.: Cvito Fisković: Naši graditelji i kipari XV i XVI stoljeća u Dubrovniku. Zagreb 1947, 23, 137, 138. — Isti: Francuski gotički i renesansni majstori u Dalmaciji. Mogućnosti, 14(1967) 1/2, str. 148, 149.
 
Ivan Matejčić (1983)