Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BERLAKOVIĆ, Ivan (Brlaković), pisac (Veliki Borištof/Grosswarasdorf u Gradišću, 29. V 1838 — Željezno/Eisenstadt, 23. VII 1893). God. 1862. je zaređen za svećenika; služio je najprije u Velikom Borištofu, a od 1867. u Koljnofu i Trajštofu. Za crkvene i prosvjetne potrebe pisao je i prevodio vjerske tekstove i pjesme (npr. Evandjela i sveta štenja na vse nedilje i svetke crikvenoga leta, za hrv. katol. škole, Povest i razširovanje živih očenašev društva i dr.). Pisao je i prikaze iz kulture i književnosti Gradišćanskih Hrvata. Javljao se u gradišćanskim listovima i kalendarima te u Viencu (1879). Surađivao je s F. Kurelcem pri sakupljanju narodnih pjesama Hrvata u Ugarskoj, a za njih je oko 1870, zajedno s G. Glavanićem, L. Karállom i M. Nakovićem, reformirao pravopis nastojeći ga približiti hrvatskomu književnom jeziku.

LIT.: File Szedenich: Naši pišci i književnost. Sopron 1912, 124–125. — Mate Ujević: Gradišćanski Hrvati. Zagreb 1934, 63. — Martin Meršić ml.: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati. Čakavski sabor 1972.
 
Redakcija (1983)