Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BEŠENIĆ, Tomo, politički radnik i istaknuti iseljenik (Petkovec kod Varaždinskih Toplica, 26. VIII 1877 — Detroit, 21. XII 1949). Osnovnu školu završio je u Koprivnici, a krojački zanat učio je u Varaždinu, Križevcima i Zagrebu, gdje je vrlo rano pristupio naprednom radničkom pokretu. Često je mijenjao mjesta zaposlenja (Bjelovar, Sisak, Sanski Most, Banja Luka, Sarajevo, Graz, Beč, Salzburg, Innsbruck), boravio u Njemačkoj, Švicarskoj i Francuskoj te se vratio u Zagreb. God. 1905. zajedno s V. Bukšegom i S. Henčom smiruje štrajk radnika u zagrebačkoj tvornici papira. Te godine odlazi u SAD te u Pittsburghu postaje jedan od vođa Jugoslavenskoga političkog kluba, prvoga radničkog socijalističkog društva hrvatskih iseljenika. Potaknuvši izdavanje radničkih novina B. je – uz pomoć mladoga grafičkog radnika Milana Glumca Jurišića, koji je iz Zagreba došao u Pittsburgh – izdao 1907. u Chicagu prve hrvatske radničke novine Radnička straža. Početkom prosinca 1910. pod njegovim predsjedanjem održan je u Chicagu Jugoslavenski socijalistički kongres, na kojem su se ujedinile sve južnoslavenske socijalističke organizacije u Južnoslavenski socijalistički savez. Od 1912. do 1926. bio je tajnik Glavne porote Narodne hrvatske zajednice (NHZ); 1915–1918. bio je s Josipom Marohnićem predsjednik NHZ, 1918–1921. predsjednik Glavnoga nadzornog odbora i pravni savjetnik NHZ, 1921–1926. predsjednik NHZ. Za Bešenićeva predsjednikovanja znatno je proširen rad NHZ-a te 1926. utemeljena Hrvatska bratska zajednica (HBZ), u kojoj je 1932–1943. bio član Glavne porote. Na konvenciji Zajednice održanoj u Chicagu 1943. izabran je za doživotnoga počasnog glavnog predsjednika HBZ-a. Pisao je političke članke i priloge o radu HBZ-a u iseljeničkoj periodici Narodni glas (Chicago 1911), Zajednički kalendar (Pittsburgh 1923), Zajedničar (Pittsburgh 1938, 1949), Znanje (Chicago 1939) i dr.

LIT.: Vitomir Korać: Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, 2. Zagreb 1930, 554. — Vjekoslav Mandić: Umro Tomo Bešenić. Počasni predsjednik Hrv. Bratske Zajednice. Zajedničar, 44(1949) 52, str. 2. — Vaso Bogdanov: Historija političkih stranaka u Hrvatskoj. Zagreb 1958, 773. — Josip L. Krpan (J. L. K): 50-godišnjica prvih hrvatskih radničkih novina u Americi. Matičin iseljenički kalendar, 1958, str. 71. — Stjepan Lojen: Uspomene jednog iseljenika. Zagreb 1963, 79, 80. — Većeslav Holjevac: Hrvati izvan domovine. Zagreb 1967, 124–125, 129, 134, 139. — Ivan Čizmić: Šezdeset godina nakon rada na osnivanju Jugoslavenskog socijalističkog saveza u Americi. Matica. Iseljenički kalendar, 1969, str. 272. — Nenad Gol: Predsjednici Hrvatske bratske zajednice. Matica, 19(1969) 1, str. 31.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)