Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BIĆANIĆ, Jelena, politički radnik (Gradačac, 17. II 1921 — Zagreb, 4. V 1983). Polazila je u Banjoj Luci učiteljsku školu, gdje se uključuje u napredni srednjoškolski pokret. God. 1937. postaje član SKOJ-a. Mjesto učiteljice dobiva 1941. u selu Peći, kotar Bosansko Grahovo. Nakon kapitulacije Jugoslavije (1941) tu je sudjelovala u pripremama za ustanak, a u kolovozu iste godine odlazi u Liku. Bila je partijski kurir između OK KPH za Liku i CK KPH u Zagrebu. U prosincu 1941. izabrana je za tajnicu Inicijativnog odbora AFŽ-a za Liku, a 1943. za tajnicu Glavnog odbora AFŽ-a za Hrvatsku. Tada odlazi na teren Gorskoga Kotara, Slavonije, Korduna i Banije gdje pomaže u radu organizacijama AFŽ-a. U NOR-u je bila pokretač i urednik lista Žena u borbi (od 1942–1943) u kojem je i objavljivala. Poslije oslobođenja (1946–1948) studirala je u SSSR-u, a zatim upisuje studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 1951. Radila je kao profesor u Učiteljskoj školi u Banjoj Luci, Sarajevu i Zagrebu, te u osnovnim školama »Otokar Keršovani« i »Vladimir Nazor« u Zagrebu, gdje je obavljala dužnost direktora. Umirovljena je 1965. Svoja sjećanja na rad AFŽ-a u NOP-u objavila je u zbornicima: Prva godina narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca–Korduna–Gline–Like–Gorskog kotara Pokuplja i Žumberka. Karlovac 1971. i Treća godina narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka. Karlovac 1977. te u knjizi Žena u borbi 43–45. Zagreb 1974. Nosilac je Partizanske spomenice 1941, Ordena za hrabrost i drugih jugoslavenskih odlikovanja. Počasni je građanin općinske skupštine Otočac.

LIT.: Žene Hrvatske u NOB, 1. i 2. Zagreb 1955.
 
Franko Mirošević (1983)