Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BLAŠKOVIĆ, Fabijan, makarski biskup (Gornje Selo na Šolti, 14. V 1729. — Makarska, 22. II 1819). Kao dječak živio je kod strica Stjepana Blaškovića, biskupa u Makarskoj, gdje je stekao humanističku naobrazbu. Filozofiju i teologiju studirao je u Ilirskom kolegiju u Loretu (1749–52) i ondje 1752. postigao doktorat iz teologije. Za svećenika je zaređen 1752. Vrativši se u Makarsku, postao je 1755. kanonik, zatim kaptolski arhiđakon, a 1757. generalni vikar. Nakon stričeve smrti Kaptol ga je 22. XI 1776. izabrao za kaptolskog vikara. Upravljao je biskupijom do 15. XII 1777, kad ga je papa Pio VI na prijedlog Mletačke Republike imenovao makarskim biskupom. — Za Blaškovićeva biskupovanja Dalmacija je bila suočena sa snažnim političkim previranjima. U anarhiji i nemirima nastalim nakon pada Mletačke Republike on je posredovanjem kod generala Matije Rukavine spriječio pokolj makarskoprimorskog stanovništva. Zauzimao se za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i zbog toga imao neprilika na bečkom dvoru, kojemu se osobito zamjerio knjižicom Philippicae sacrae seu Orationes doctissimorum aeque ac sanctissimorum ecclesiae procerum nomine in coronatos orthodoxae religionis ac pietatis hostes vibratae (Dubrovnik 1801). Tu zbirku govora crkvenih otaca protiv različnih zloporaba kršćanskih vladara izdao je makarski Kaptol pod Blaškovićevim pokroviteljstvom. U početku francuske vladavine u Dalmaciji B. je izrazio lojalnost novim vlastima. O tome svjedoče i dvije njegove pastirske poslanice koje je Vincenzo Dandolo dao tiskati na hrvatskom i talijanskom jeziku (jednu u cijelosti, drugu u izvacima) u Kraljskom Dalmatinu (1806), no to povjerenje nije zadugo potrajalo. Nastojeći unaprijediti odgoj klera, pokušao je u Makarskoj osnovati sjemenište te radi toga dva puta putovao u Veneciju. O svomu trošku dao je graditi sjemenišnu zgradu, ali je nije uspio dovršiti. Promicao je hrvatski jezik u crkvi. Njegove tri hrvatske propovijedi objavljene su zasebno, a nekoliko propovijedi, poslanica i naredbi na hrvatskom, talijanskom i latinskom jeziku izdao je makarski kanonik Ivan Josip Pavlović Lučić. U Vatikanskom arhivu čuvaju se tri Blaškovićeva izvješća o stanju u Makarskoj biskupiji iz 1782, 1795. i 1800. Godine 1764. prepisao je Gundulićeva Osmana. Sačuvala su se dva njegova portreta (jedan u makarskom Kaptolu, drugi u splitskom Sjemeništu).

DJELA: Te iste zarque od Makarske (nastupna pastirska poslanica datirana u Veneciji 3. VI 1778). (S. 1., s. a.). — Edicta, sanctiones, decreta, epistolae pastorales, adhortationes et homiliae quaedam etc. Fabiani Blascovich, Macarensis in Dalmatia episcopi. Quod... in unum collegit typisque vulgavit Joannes Joseph Paulovichius Lucichius. Venetiis, ex Typographia Coletiana 1797. — Breve ragguaglio della vita de mons. Nicolo Bianchovich. Venezia 1800. — Dva pastirska govoregna. Ucignena na blaghdan Boxichia i Mladoga lita godista 1799. i 1800. Govoregne na blagdan Uskarsa 1800. Mleczi kod S. Coleti 1800.
 
LIT.: Š. Ljubić: Đgledalo književne povijesti jugoslavjanske, 2. Rijeka 1869, 470. — P. Pisani: La Dalmatie de 1797 à 1815. — Paris 1893, 30, 228. — J. Alačević: Recensione sull’ opera »La Dalmatie de 1797 à 1815« di Mons. Paolo Pisani con ulteriori notizie inedite e documenti. Bullettino di archeologia e storia dalmata, 18(1895), 6/7, str. 134, 135; 22(1899), 4, str. 67, 69, 70, 71; 23(1900), 8/9, str. 177. — P. Kaer: Makarska i Primorje. Rijeka 1914, 46–47, 140. — J. Ravlić: Makarska i njeno Primorje. Split 1934, 134, 136, 138, 140. — G. Novak: Pokret za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom (1797–1814). Rad JAZU, 1940, 269, str. 60–61. — R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 6. Patavii 1958, 271. — D. Berić: Gundulićev Osman u prijepisu Makaranina Fabijana Blaškovića iz 1764. godine. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 8–9(1960–61) str. 325–329. — B. Pandžić: Izvještaji Makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. Nova et vetera, 30(1980) 1, str. 184–192.
 
Slavko Kovačić (1989)