Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BLAŠKOVIĆ, Mate, pjesnik (Vrboska, Hvar, 4. IV 1896 — Jelsa, 13. III 1974). Klasičnu gimnaziju pohađao u Bolu i Splitu, bogosloviju u Zadru. Služio u sedam župa na Hvaru i Braču, a posljednjih 27 godina službe bio u Sutivanu. Za II svjetskog rata proveo je cijelu 1944. među bolesnim sunarodnjacima u zbjegu u Italiji kao kapelan bolnice »Scarciglia« u mjestu Santa Maria di Leuca. Prvu je pjesmu objavio još kao gimnazijalac u Luči 1918. Poslije je surađivao u Jadranu (1924, 1925), Luči (1924, 1925), Hrvatskoj prosvjeti (1925, 1927–32), Hrvatskoj smotri (1937), Nedjelji (1938–40), Maruliću (1968), Katoličkom godišnjaku (1970) i dr. Surađivao je u kalendaru Danica te u nekim listovima naših iseljenika u SAD. Pjesmama je zastupljen u zbirci Za blagdanskim stolom (Zagreb 1970) te u Antologiji marijanske lirike (Zagreb 1971). Izbor iz svoje objavljene i neobjavljene lirike izdao je u dvjema zbirkama pjesama (1971, 1974). Pisao je lirske pjesme na književnom jeziku i na hvarskoj čakavštini, u kojima ima anegdostičnosti i humora, ali iskrenog bola i zanosa čovjeka koji se uspio uzdignuti iznad osame svećeničkog života. Potpisivao se pseudonimom Mate Lutrov.

DJELA: Modri zrenici (s predgovorom T. Smerdela). Zagreb 1971. — Nasmijani zvonici (s predgovorom A. Miličića). Zagreb 1974.
 
Nikica Kolumbić (1989)