Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOGNAR, Andrija, geograf i geomorfolog (Zdenci kod Orahovice, 9. III 1937). Gimnaziju pohađao u Slavonskoj Požegi, geografiju diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1982. disertacijom Baranja – geomorfološka studija. Bio je planer u Urbanističkom institutu SR Hrvatske u Zagrebu (1963–64), gimnazijski profesor u Belom Manastiru (1965–68) te asistent na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu (1968–75). Od 1975. asistent je za geomorfologiju pri Geografskom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje je 1983. izabran za docenta, a 1986. za višega znanstvenog suradnika. Počasni je član Mađarskoga geografskog društva od 1987. Priznat je istraživač geomorfoloških i kvartargeoloških (les i lesu slični sedimenti) osobina prostora Jugoslavije, a specijalnost su mu padine i padinski procesi (pedimenti i glacisi – predgorske stepenice). Član je Lesne komisije International Association for Quaternary Research, voditelj projekta za geomorfološko kartiranje SFRJ i dr. Znanstvene radove i stručne članke iz područja geomorfologije, geologije i političke geografije objavljuje u publikacijama Geografski horizont (1966–87), Geografski glasnik (1968–87), Naše teme (1969), Politička misao (1969–73), Jugoslavenska revija za međunarodno pravo (1972), Acta geologica Academiae scientiarum Hungariae (Budimpešta 1979), Geographica Slovenica (1979), Geographica Yugoslavica (1980), Radovi Geografskog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (1982–87), Annales Universitatis scientiarum Budapestiensis de Lorand Eötvös Nominatae. Sectio Geologica (1984) i Acta cartologica (1985).

DJELA: Rumunjska. Zagreb 1978. — Upute za izradu geomorfoloških karata 1:100 000 i 1:500 000. Beograd 1980, 19852.
 
Dragutin Feletar (1989)