Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BONACCI, Ognjen, hidrolog (Bugojno, 24. VII 1942). Diplomirao 1965. na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao iz tehničkih znanosti 1976. tezom Mogućnost optimalne točnosti mjerenja i računanja protoke, suspendiranog i vučenog nanosa u riječnom toku. God. 1967. zaposlio se u Direkciji za Savu u Slavonskom Brodu. Od 1972. do 1973. voditelj je grupe za hidrološke prognoze u Hidrometeorološkom zavodu SR Hrvatske; zatim do 1976. voditelj odjela za regulaciju, uređenje i zaštitu vodnih tokova u Direkciji za Savu, OOUR Zagreb. God. 1976. docent je na Fakultetu građevinarstva u Splitu te predstojnik njegova Zavoda za hidrotehniku, 1980. izabran je za izvanrednoga, 1985. za redovitog profesora. Radove objavljivao u časopisima Gradbeni vestnik (1969), Građevinar (1969–70, 1974, 1976–79, 1981, 1983, 1985), Vodoprivreda (1969, 1971, 1974–75, 1977, 1981, 1985–87), Die Wasserwirtschaft (Stuttgart 1972), Vodoprivredni glasnik (1973), Journal of Hydrology (Amsterdam 1979, 1985), Journal of Hydraulic Research (Delft 1981), Naš krš (1981, 1983, 1985), Hydrological Sciences Journal (Wallingford 1983, 1988), Water Science and Technology (Oxford 1984), Acta carsologica (1985), Krš Jugoslavije (1987). Od 1979. potpredsjednik, od 1983. predsjednik Jugoslavenskog društva za hidrologiju. God. 1988. primio Republičku nagradu »Nikola Tesla«.

DJELA: Hidrometrija – skripta (suautori S. Jovanović i M. Anđelić). Beograd 1977. — Karst Hydrology. Heidelberg—Berlin—Tokio—London—New York 1987.
 
LIT.: Nagrade istaknutim znanstvenicima. Vjesnik, 48(1988) 13. IV.
 
Darko Bidjin (1989)