Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOSANAC, Tomo, elektrotehnički inženjer (Stare Plavnice kod Bjelovara, 15. V 1918). Gimnaziju polazio u Bjelovaru i Zagrebu, gdje je maturirao 1937. Studij elektrotehnike završio 1943. pri Strojarskom odsjeku zagrebačkoga Tehničkog fakulteta, doktorirao 1955. tezom Sinhroni strojevi s permanentnim magnetima. Najprije radio kao asistent u Zavodu za električne strojeve, potom 1945–57. u Tvornici električnih strojeva »Rade Končar«, s prekidom 1947. kad je na dužnosti glavnog inženjera u Glavnoj direkciji savezne elektroindustrije u Beogradu. U tvornici »Rade Končar« organizira laboratorijska istraživanja i djeluje kao voditelj odjela za projektiranje generatora. Vodio gradnju hidrogeneratora za hidroelektranu »Mariborski otok« te projektirao više sinkronih generatora. U to vrijeme nastaju njegovi znanstveni i stručni radovi u obliku tvorničkih ekspertiza, objavljeni najvećim dijelom u Informacijama »Rade Končara« (1954, 1956). God. 1950. član je Odbora za podizanje Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, a 1959–65. direktor Instituta. Za njegove potrebe već 1953. projektira magnet i visokofrekventne linije ciklotrona. Kako tada još nije bilo objavljenih radova o ciklotronima, taj se projekt može držati pionirskim, osobito stoga što je u to vrijeme to bio najlakši magnet (oko 80 t) predviđen za energiju deuteronskog snopa od 16 MeV. Radeći na problematici nuklearne energije sudjeluje na međunarodnim skupovima posvećenim mirnodopskoj uporabi nuklearne energije ili energetici općenito (Ženeva 1955, Beč 1956, Pariz 1957, Hamburg 1960, Gdansk 1960, Pariz 1964, New York 1976. i 1979). Istodobno 1949–57. honorarni je nastavnik Tehničkog fakulteta. God. 1957. izabran je za izvanrednog a 1965. za redovitog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, gdje od 1976. vodi kolegij osnove elektrotehnike. Autor je skripata Elektromagnetsko polje (1958), Magnetski krugovi (1966), Vrtložne struje i Strujni krugovi (1976). Preveo je i popratio komentarom knjigu N. Tesle Moji pronalasci (1976). Izvanredni je član JAZU. God. 1949. primio Nagradu Vlade FNRJ, a 1961. Nagradu »Nikola Tesla« za znanstveni rad.

DJELA: Nuklearna propulzija (sa suradnicima). Zagreb 1960. — Teoretska elektrotehnika, 1. Zagreb 1973.
 
LIT.: Tomo Bosanac. Ljetopis JAZU, 1960, 67, str. 161–164.
 
Redakcija (1989)