Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOŽIČEVIĆ, Juraj, kibernetičar (Vrbovsko, 7. X 1935). Gimnaziju završio u Karlovcu 1954, studij na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1961. Doktorirao 1981. tezom Prilagodljivo unapredno vođenje procesa. Najprije radio kao stručni suradnik Zavoda za regulacijsku i signalnu tehniku pri Elektrotehničkom fakultetu te bio nastavnik u Srednjoj tehničkoj školi u Zagrebu (1961–64). Od 1963. asistent, od 1967. docent pri Tehnološkom fakultetu u Zagrebu u odjelima u Sisku. God. 1972. imenovan docentom istog fakulteta u Zagrebu, a 1981. redovitim profesorom. Od 1975. djeluje u njegovu Institutu za procesno-kemijsko inženjerstvo, gdje je predstojnik Zavoda za mjerenja i automatsko vođenje procesa. Predavao također u Višoj kemijskoj školi u Zagrebu (1965–67), na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (od 1972), Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu (od 1975) i dr. — Autor je mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja mjeriteljstva i automatskog vođenja procesa. Težište je njegovih istraživanja u razvitku mjernih osjetila i inteligentnih mjernih pretvornika različitih veličina. Objavljivao u zbornicima pojedinih strukovnih organizacija (JUREMA, JUKEM) te u publikacijama Elektrotehnika (1966, 1972), Metalurgija (1968–69, 1972), Elektrotehničar (1969), Nafta (1970), Kemija u industriji (1972), Matematičko fizički list (1976–77), Automatika (1982–83), Interdisciplinarnost (1982), Strojarstvo (1983), Advances in Measurement and Instrumentation Education (Graz 1984) i dr. Suradnik je za područje automatizacije pri Zavodu za prosvjetno-pedagošku službu SR Hrvatske (od 1977), predsjednik IO Jugoslavenskog udruženja za mjerenja, regulaciju i automatizaciju (JUREMA), član Generalnog savjeta Međunarodne konfederacije za mjerenja (IMEKO), predsjednik njezina Tehničkog komiteta 11 za razvoj mjeriteljstva u zemljama u razvoju i dr. Autor je četiriju patenata. Radio na usustavljivanju hrvatskoga stručnog nazivlja iz područja mjerenja (Jezik, 1983–84; Hrvatsko nazivlje zakonskog mjeriteljstva, Zagreb 1983); suautor je i redaktor hrvatskoga dijela u Glossary of Terms and Definitions Recommended for Use in Technical Diagnostics and Condition Based Maintenance (London 1983). Dobio nagradu IMEKO-a za prinos međunarodnoj razmjeni znanstvenih i tehničkih informacija.

DJELA: Tehnika mjerenja i automatskog reguliranja (sa suradnicima). Zagreb 1969. — Automatsko vođenje procesa. Zagreb 1971. — Mjerenje pomaka i sile (suautori M. i V. Nemet). Sisak 1974. — Survey of Measurement Transducers Principles, Design and Operation. Trondheim 1977. — Temelji automatike, 1. Zagreb 1978, 19866; 2, 1980, 19875; 3, 1985. — The Application of Microcomputers in Measurement (sa suradnicima). Zagreb 1981. — Maintenance and Calibration of Instruments in Industry. Zagreb 1983. — Napredak teorije i primjene vođenja procesa (sa suradnicima). Zagreb 1986. — Introduction in Measurement, Sensors and Transducers. Manila 1987.
 
Redakcija (1989)