Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUBANOVIĆ, Fran, kemičar (Sisak, 19. XI 1883 — Zagreb, 6. II 1956). Gimnaziju završio u Sisku, studirao kemiju i prirodopis na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje 1905. postaje asistent profesoru G. Janečeku. Poslije je srednjoškolski profesor u Bjelovaru i Zagrebu. God. 1909. dobiva stipendiju za usavršavanje kod kemičara i fiziologa H. J. Hamburgera u Groningenu (Nizozemska). Na temelju tamo izrađene teze Die Permeabilität der unter physiologischen Bedingungen verkehrenden roten Blutkörperchen insbesondere für Kationen promoviran u doktora filozofije u Beču 1910. Usavršavanje nastavio kod nobelovca S. Arrheniusa u Stockholmu, gdje se posvetio fizikalnoj kemiji otopina. Po završetku specijalizacije u Beču kod prof. O. V. Fürtha 1918. izabran je za profesora kemije na novoosnovanomu Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je utemeljio Zavod za medicinsku kemiju; tu je, uz kraći prekid 1941–45, djelovao kao predstojnik sve do umirovljenja 1954. — B. se zauzimao za organizaciju moderne nastave kemije i eksperimentalni rad studenata. U okviru zagrebačkog Sveučilišta razvio je opsežnu znanstvenu i pedagošku djelatnost. Istaknuo se kao pisac modernih sveučilišnih udžbenika u kojima je, prvi u nas; obuhvatio cjelokupnu anorgansku i organsku kemiju te biokemiju (Kemija za slušače kemije, medicine, veterine i farmacije, Zagreb 1930–1931). Njegov znanstveni rad obuhvaća uglavnom područje fizikalne kemije (tekućeg stanja, žive stanice te problem membrana i galerta) kao i radove iz analitičke kemije i biokemije. Surađivao je u publikacijama Archives internationales de Physiologie (1910), Koninglijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (1910), Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles (1911), Meddelanden Frarc K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut (1911, 1913), Biachemische Zeitschrift (Heidelberg 1911, 90; 1918, 92), Zeitschrift für Chemie und Industrie der Kolloide (1912), Archiv für die gesamte Physiologie (1912), Liječnički vjesnik (1912, 1919, 1924, 1929, 1930), Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva (1913), Vestník V. sjazdu českyh prirodozpitcuv a lekaru u Praze (1914), Farmaceutski vjesnik (1930), Glasnik Hemijskog društva (1950).

DJELA: J. Traube’s Theorie des Haftdrucks. Bonn 1912. — Nekoji fizikalno-kemijski nazori o protoplazmatičkoj granici stanica. Zagreb 1913. — Slike iz kemije. Zagreb 1917. — Kemija živih bića. Zagreb 1918, 19502. — Kemijske analitičke vježbe za medicinare. Zagreb 1921. — O kemijskoj reakciji mokraće. Zagreb (1924). — Iz moderne kemije. Zagreb 1929. — Naša bezalkoholna pića (suautor J. Mikšić). Zagreb (1930). — Kemija za slušače kemije, medicine, veterine i farmacije, 1–3. Zagreb 1930–1931, 1946–19482, 1948–19503. — Značaj kemije. Beograd 1934. — Moji učitelji kemije. Zagreb 1936. — Nazori jugoslavenskih prirodoslovaca o svijetu i životu. Zagreb 1936. — Priroda i dijalektika. Beograd 1936. — Praktikum medicinske kemije, 1–2. Zagreb 1937, 19392, 19463, 1948–19494, 19525. — Kemijo, hvala ti! Beograd 1939. — Kemijski sastav čovječjeg tijela. Zagreb 1946. — Zašto jedemo? Zagreb 1948. — Što se sve dobiva iz zraka. Zagreb 1949.
 
LIT.: S. Zimmermann: Filozofija dra. Bubanovića. Novine (Zagreb), 4(1917) 242, str. 2. — 50-godišnjica prof. dra. Frana Bubanovića. Ars therapeutica, 6(1932) 12, str. 547–548. — S. Miholić: Prof. Fran Bubanović. Povodom pedesetgodišnjice rođenja. Glasnik Hemiskog društva Kraljevine Jugoslavije, 1933, IV/3, str. 127–128. — J. Mikšić: Prof. dr. Fran Bubanović. Farmaceutski vjesnik, 23(1933) 22, str. 804–812. — T. Pinter: Naučni rad prof. Bubanovića. Ibid., str. 812–833. — F. Tućan: Fran Bubanović. Povodom njegove pedesetgodišnjice rođenja. Novosti, 27(1933) 319, str. 22. — E. Finci: Dr. Fran Bubanović, Priroda i dijalektika. Brazda, 1(1934) 3/4, str. 84–86. — S. Popadić: Dr. Fran Bubanović, profesor medicinske kemije na Univerzitetu u Zagrebu. Život i rad, 9(1936) XXIII/150, str. 240–242. — M. Šnajder: Dijalektika profesora Bubanovića. Pregled, 10(1936) XII/147, str. 176–180. — Prof. Bubanović o filozofiji, hrvatskoj narodnoj individualnosti i klerikalizmu. Hrvatska straža, 11(1939) 206, str. 2. — D. Grdenić: Fran Bubanović. Priroda, 40(1953) str. 369–374. — H. Tartalja: Prof. dr. Fran Bubanović. Arhiv za farmaciju, 6(1956) 1, str. 31–33. — T. Pinter: Prof. dr. Fran Bubanović. Croatica chemica acta, 29(1957) str. 53–62. — Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 2. Zagreb 1969. — Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974.
 
Ilinka Senčar-Čupović (1989)