Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BUNDIĆ, Marin (Bonda), političar (Dubrovnik, 9. I. 1840 — Beč, 24. III 1902). Sin Orsata. Nakon školovanja u Dubrovniku završio pravo i postigao doktorat u Beču. God. 1864. postao je perovodni činovnik Namjesništva u Zadru, 1868/69. bio je tajnik dalmatinskoga namjesnika I. Wagnera i zatim u Splitu savjetnik financijske direkcije. U kuriji vanjskih općina Dubrovnik-Korčula kao kandidat autonomaške stranke bio izabran za zastupnika u Carevinskom vijeću u Beču (1873–79). God. 1889. supotpisnik je izbornoga proglasa dubrovačkog odbora Srpske stranke u Dalmaciji u povodu izbora za Zemaljski sabor u Zadru, a 1891–97. kao predstavnik autonomaško-srpske koalicije bio je veleporeznički zastupnik u Carevinskom vijeću. Kao izrazit eksponent austrijske politike i režimski autonomaš meta je napadaja narodnjačkih i pravaških listova (Narodni list, Crvena Hrvatska i dr.). Bio je istaknut član autonomaških društava u Zadru (Societa politica dalmata) i Dubrovniku (Gabinetto di lettura). — U ostavštini, djelomično pohranjenoj u Historijskom arhivu i Zavodu za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, čuva se korespondencija i dokumenti o njemu.

LIT.: (Marin Bundić). Il Nazionale, 12(1873) 86, str. 1. — Govor zastupnika Bonde. Ibid., 30(1891) 53, str. 1–2. — (F. Supilo): Bonda. Crvena Hrvatska, 1(1891) 4, str. 3. — Govor častnog zastupnika Bonde. Narodni list, 32(1893) 7, str. l; 8, str. 1. — Konte Bonda. Dubrovnik, 2(1893) 30, str. 3. — (F. Supilo): Bonda. Crvena Hrvatska, 3(1893) 4 str. 3–4. — (Nekrolozi): Crvena Hrvatska, 12(1902) 13, str. 3; Dubrovnik, 11(1902) 13, str. 3; L’Epidauritano (kalendar), 1903, str. 53–61. — N. Beritić: Iz korespondencije Miha Klaića. Arhivski vjesnik, 3(1960) str. 148. — A. Palavršić i B. Zelić (-Bučan): Korespondencija Mihovila Pavlinovića. Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, 4(1962) str. 208, 284. — F. Supilo: Korespondencija Frana Supila iz perioda 1891–1914. H. Hajdarhodžić i dr, Arhivski vjesnik, 6(1963) str. 29, 30, 32. — T. Macan: Miho Klaić. Zagreb 1980, 275, 388, 393.
 
Miljenko Foretić (1989)