Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CAPAR, Rudolf, pravni pisac (Beograd, 25. V 1928). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Vinkovcima 1949, studij prava 1957, a ekonomije 1967. u Zagrebu. Magistrirao je 1974, a doktorirao temom Pristup moru država bez morske obale na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. God. 1974. završio i studij na Višoj pomorskoj školi (nautički smjer) u Piranu, a nakon plovidbene prakse na brodu 1982. položio ispit za kapetana duge plovidbe. Od 1953. do 1956. radio je u Državnom osiguravajućem zavodu, a 1956–60. kao zamjenik općinskog tužioca u Kotarskom javnom tužilaštvu u Rijeci. Od 1961. nastavnik je na Višoj pomorskoj školi u Rijeci, a od 1978. na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj, na kojem kao izvanredni profesor predaje pomorsko javno i privredno pravo s osnovama prava. Objavio je veći broj članaka i knjige iz pomorskog prava, posebno iz međunarodnog prava mora i pomorskog upravnog prava.

DJELA: Pomorsko upravno pravo. Zagreb 1987. — Međunarodno pomorsko ratno pravo. Zagreb 1988. — Pravne osnove zaštite na radu pomoraca i lučkih radnika. Rijeka 1989. — Traganje i spasavanje ljudi na moru. Rijeka 1989.
 
Tatjana Delibašić (1989)