Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CVITAŠ, Tomislav, fizikalni kemičar (Zagreb, 12. III 1943). Diplomirao je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1966. Najprije radi u Odjelu za fizikalnu kemiju Instituta »Ruđer Bošković«. Potom odlazi na postdiplomski studij na Sveučilište u Readingu (Velika Britanija), gdje 1970. pastiže doktorat znanosti. Godinu dana radi kao asistent na University College u Londonu. Od 1971. Je viši asistent u Institutu »Ruđer Bošković«, od 1974. znanstveni suradnik, od 1980. viši znanstveni suradnik, s prekidom 1975–77, kada radi u Centru za nuklearna istraživanja u Karlsruheu (SR Njemačka). Od 1979. izvanredni je profesor fizikalne kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Bio je tajnik Hrvatskoga kemijskog društva 1971–74, pomoćni urednik časopisa Croatica chemica acta 1972–82. i pročelnik sekcije za nastavu Hrvatskoga kemijskog društva 1978–80. Od 1976. djeluje kao predsjednik Komisije za terminologiju, jedinice i simbole Hrvatskoga kemijskog društva. Od 1980. član je Radne grupe za kemijsko obrazovanje Federacije evropskih kemijskih društava, a od 1985. naslovni član Komisije za simbole, terminologiju i jedinice Međunarodnog saveza za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC). U istraživačkom radu poglavito se bavi molekulnom spektroskopijom, zagađenošću zraka, kemijskim nazivljem te problemima kemijskog obrazovanja. S područja molekulne spektroskopije objavio je, u suradnji, gotovo trideset radova o analizi rotacijskih obrisa vrpci u elektronskim spektrima nekih supstituiranih organokemijskih spojeva (Molecular Physics, London 1970–71) i rješenjima fotoelektronskih spektara više organskih spojeva (Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, Weinheim 1974; Journal of Chemical Physics, New York 1976–77, 1979, 1983; Journal of Chemical Society, Faraday Transactions 2, London 1976, 1981; Journal of Chemical Society, Perkin Transactions 2, London 1977; Croatica chemica acta, 1977; Zeitschrift für Naturforschung, Tübingen 1977; International Journal of Quantum Chemistry, New York 1980–81; 1984,1986–87; Chemical Physicsal Letters, Amsterdam 1981). O zagađenosti zraka objavio je oko petnaest radova o mjerenju zagađenosti policikličnim aromatskim ugljikovodicima, olovom i fotokemijskim tvarima te o atmosferskim procesima (Staub-Reinhaltung der Luft, Düsseldorf 1976, 1979, 1985; Kemija u industriji, 1977–78, 1981; Zaštita atmosfere, 1979; Nafta, 1986; Suvremeni promet, 1986; Science and Total Environment, Amsterdam 1987). O kemijskom nazivlju, jedinicama i simbolima objavio je više radova, osobito o veličinskim jednadžbama i novom sustavu mjernih jedinica u kemiji. Također se bavio problemima kemijskog obrazovanja (Journal Chemical Education, Washington 1977, 1980; Kemija u industriji 1978–79, 1982). Autor je i suautor više knjiga i skripata.

DJELA: Fizičke veličine i jedinice Međunarodnog sustava (suautor N. Kallay). Zagreb 1975, 19802, 19813, 19854. — Temelji kvantne kemije i spektroskopije. Zagreb 1976. — Molekulska spektroskopija – eksperimentalna metoda statističke mehanike (u: V. Simeon, Termodinamika. Zagreb 1980, 178–197). — Novi pristup računanju u kemiji (suautor N. Kallay). Zagreb 1980, 19822. — Simboli, formule, jednadžbe (suautori J. Herak i N. Kallay). Zagreb 1980, 19812, 19833, 19844, 19855. — Zbirka zadataka iz kemije (suautori I. Planinić i N. Kallay). Zagreb 1982, 19842, 19863, 19874 (talijanski prijevod: Eserciziario di chimica. Rijeka 1987). — Quantities, Units and Simbols in Physical Chemistry IUPAC (sa suradnicima). Oxford 1988.
 
Snježana Paušek Baždar (1989)