Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĆAVAROVIĆ, Ilija (Mato), kulturni djelatnik (Tremošnica kraj Bosanskog Šamca, 10. V. 1844 — Tremošnica, 28. II. 1901). U Franjevački red stupio 1859. Filozofsku i teološku naobrazbu stekao u Kraljevoj Sutjesci i Biakovu. Bio predavač bogoslovije, tajnik biskupa P. Vujičića, župnik u Tremošnici i član uprave provincije Bosne Srebrene u doba okupacije Bosne. Za provincijala izabran 1882. Zauzimao se za osnivanje književnog društva bosanskih franjevaca i očuvanje prava bosanskih franjevaca na vodstvo župa u Bosni, zbog čega je putovao u Rim, Beč i Peštu; ondje se također zauzimao za stare ustanove i običaje bosanskih franjevaca te za uporabu djela A. Miletića Iztumačenje stvari potribitih nauka karstjanskoga (Rim 1828). Osnovao je franjevačku gimnaziju u Kreševu (1882) i organizirao filozofski i teološki studijski centar bosanskih franjevaca u Pešti. Kao provincijal i gvardijan u Tolisi (1898–1900) zaslužan je za očuvanje osobite povezanosti bosanskog »ujaka« s njegovim narodom, unatoč oporbi crkvenih i civilnih vlasti. Dva je puta bio generalni povjerenik Reda za Bosnu i Hercegovinu (1888. i 1889), a u rodnom mjestu sagradio je crkvu i župni stan u, za ono vrijeme, zanimljivu ravničarskom ladanjskom stilu.

DJELA: Kratak nauk krstjanski i naputak kako se mogu dobiti sveta oproštenja katoličkom puku u Bosni namienjeno. Vukovar 1891.
 
LIT.: M. V. Batinić (Bić): Fra Ilija Ćavarović. Franjevački glasnik, 15(1901) 7, str. 106–107. — J. Jelenić: Bio-bibliografija franjevaca Bosne Srebreničke, 1. Zagreb 1925. — A. S. Kovačić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Sarajevo 1991.
 
Anto Slavko Kovačić (1993)