Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DABINOVIĆ, pomorska obitelj iz Dobrote u Boki kotorskoj. Spominje se u XVI. st., a na poč. XVIII. st. njezini se članovi javljaju kao pomorski kapetani i brodovlasnici. Tihomir (1886–1974), kapetan duge plovidbe, surađivao je 1919. u organizaciji upravne službe u jugoslavenskoj riječnoj plovidbi i stvaranju Direkcije riječne plovidbe u Beogradu. Nakon osnutka Komande riječne plovidbe 1944, obavljao je dužnost kapetana pristaništa i voditelja izvršne službe u Beogradu (1945), a potom je do 1972. djelovao i kao pomorski savjetnik. Bavio se prikupljanjem pomorske terminologije (brodska nomenklatura) te bio suradnik Pomorske enciklopedije Leksikografskog zavoda. Niko (1887–1970), kapetan duge plovidbe, napustio je 1914. u Veneciji zapovjedništvo broda i prijavio se kao dobrovoljac u srpsku vojsku. U međuraću je bio zapovjednik na brodovima Jugoslavenskog Lloyda i njegov predstavnik u Buenos Airesu. Božo (1924–?) bio je brodovlasnik i posjedovao 6 prekooceanskih brodova te osnovao pomorsku agenciju Dabinović S. A. u Ženevi.

LIT.: A. Tomić: Dobrotski jedrenjaci u XIX vijeku. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 8(1959) str. 247–255, 275–279. — M. Š. Milošević: Bokeljske tartane XVIII stoljeća. Ibid., 13(1965) str. 31, 33.
 
Tatjana Delibašić (1993)