Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DAMAŠKA, Radovan (Rado), farmaceut (Ludbreg, 29. XI. 1902 — Zagreb, 17. II. 1989). Gimnaziju završio 1921. u Varaždinu, farmaciju diplomirao 1925. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sa suprugom farmaceutkinjom vodio ljekarnu u Brežicama 1929–32. Inspektorom ljekarni u Dravskoj banovini sa sjedištem u Ljubljani imenovan je 1933, a u Zagreb se vratio 1940. na mjesto ljekarničkog referenta u Ministarstvu zdravlja. God. 1945–47. bio je u Ministarstvu zdravlja NRH voditelj Odsjeka za farmaceutsku industriju, potom voditelj Općeg odsjeka Apotekarskog odjela te upravitelj Zemaljske uprave državnih ljekarni Hrvatske. Također je u tom razdoblju bio tehnički ravnatelj tvornice lijekova »Kaštel« d. d. (poslije »Pliva«). U »Plivi« je 1947–69. bio na rukovodećim funkcijama od planera proizvodnje do direktora tvorničke kontrole. God. 1969–75. radi u Centru za lijekove Zajednice zdravstvenih ustanova SRH (poslije Udruženje zdravstva Hrvatske). Tada je bio i vanjski suradnik tvornice lijekova »Krka«. Jedan je od pokretača časopisa Lijekovi (1963), koji je 1965. prerastao u savezni časopis za lijekove Pharmaca. Bio mu je tehničkim urednikom, a objavljivao je i stručne članke. Nakon penzioniranja 1975. nastavio je radom kao vanjski suradnik Centra za lijekove u Zavodu za organizaciju i ekonomiku zdravstva. Obavio je opsežne stručne pripreme za izdavanje Farmakoterapijskog priručnika, tiskanog 1980. Objavljivanjem stručnih radova s područja lijekova, napose farmakoterapije, počeo je 1937. S I. Ivančevićem objavio je 1939. naš prvi priručnik iz farmakoterapije, koji su ponovno sa suradnicima objavili 1951. i 1952. Napisao je više od 135 stručnih članaka iz farmakoterapije i organizacije ljekarničke službe, koji su najvećim dijelom objavljeni u časopisima Farmaceutski vjesnik, Farmaceutski glasnik i Pharmaca. Više godina djelovao je kao predavač i član mnogih tijela Farmaceutskog društva Hrvatske. God. 1965. primio je medalju »Julije Domac«, najviše priznanje Farmaceutskog društva Hrvatske.

DJELA: Ekonomično ordiniranje magistralnih receptov. Ljubljana 1937. — Farmakoterapija (s I. Ivančevićem). Beograd 1939, 1951, 1952.
 
LIT.: U povodu 85. godišnjice života mr. ph. Radovana Damaške. Farmaceutski glasnik, 44(1988) 4, str. 117–118. — S. Zlatić: Osamdeset pet godina života mr. ph. Radovana Damaške. Pharmaca, 26(1988) 1/2, str. 87–88. — B. Vrhovac: Mr. ph. Radovan Damaška. Ibid., 27(1989) 3/4, str. 235–236. — M. Weiss: Mr. ph. Radovan Damaška — In memoriam. Farmaceutski glasnik, 45(1989) 6/7, str. 241.
 
Marija Weiss (1993)