Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOKLESTIĆ, Borislav, arhitekt i urbanist (Herceg-Novi, 16. II. 1943). Klasičnu gimnaziju završio u Dubrovniku 1961, diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1967 (N. Šegvić). Nakon studija sudjeluje u radu na projektu Južni Jadran u Dubrovniku, a od 1974. radi u Urbanističkom zavodu grada Zagreba. Boravio u inozemstvu: 1974. u Lyonu kao stipendist francuske vlade (istraživao metode obnove starih urbanih središta, radio na projektima sportsko-rekreacijskog centra kraj Lyona), 1986/87. u Alžiru (istraživao arapsko urbano naslijeđe, predložio prostorno rješenje obnove povijesnog ambijenta u gradu Annaba) te 1990. u Lisabonu kao stipendist portugalske vlade (istraživao modele obnove povijesne jezgre Lisabona). Bavi se planiranjem gradskih četvrti predviđenih za rušenje te pitanjima njihove revitalizacije i uklapanja u novo tkivo grada, napose u Zagrebu; suautor je urbanističko-arhitektonskih planova za naselja Dugave (1974/75), Špansko (1976/77) i Jarun (1978), planova za urbanu sanaciju centra Trešnjevke (1977–79) i prostora Ilice i Jurišićeve ul. (1980/81), detaljnoga urbanističkog plana za uređenje i revitalizaciju Gornjega grada i Kaptola (1978–80), plana za obnovu naselja Vrbik (1982), detaljne studije Trnja, urbanističkog plana sportskog parka »Mladost« (1985) te detaljnoga urbanističkog plana središta grada (1987/88). Sudjelovao je na natječajima za JAT-ov terminal i zgradu općine u Dubrovniku (1969, s L. Donatovićem, II. nagrada), plivačko-rekreacijski centar u južnome Zagrebu (1977, s K. Ivanišem, I. nagrada), novi centar Zadra (1978, s Brankom Obsieger), sportski park na Šalati u Zagrebu (1980, s K. Ivanišem, I. nagrada), idejno urbanističko rješenje novog dijela Osijeka (1983, s grupom autora), urbanističko-arhitektonski plan Foruma u Zadru (1989), idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje platoa Pile—Ploče u Dubrovniku (1990) i dr. Izlagao na Zagrebačkom salonu (posebno priznanje 1983). Objavio stručne tekstove u časopisima Čovjek i prostor (1969, 9/10; 1988, 1; 1989, 5) i Arhitektura (1984–85, 189/195).

 
Tomislav Premerl (1993)