Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUJIĆ, Andrija, politolog (Suknovci kraj Drniša, 15. IX. 1928). Učiteljsku školu završio 1947. u Šibeniku, Višu pedagošku 1956. u Splitu, potom 1959. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Skoplju, a 1966. na splitskom Pravnom fakultetu doktorirao temom o Lenjinovoj koncepciji partije i njezinu utjecaju na sovjetski politički sistem. Završio i studij iz područja rane faze sovjetske države u Institutu države i prava u Moskvi 1966. Od 1956. do 1959. radio je kao nastavnik VI. osnovne škole u Splitu, a zatim do 1961. bio direktorom tamošnjega Radničkog sveučilišta »Đuro Salaj«. Od 1962. viši je predavač predmeta suvremena država (poslije teorija države i usporedni politički sistemi) na Pravnom fakultetu u Splitu, gdje je 1964. izabran za docenta, 1969. za izvanrednoga, a 1981. za redovitog profesora. — Članke i rasprave objavljuje u periodicima i zbornicima Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (1963–64, 1966–68, 1977–79, 1986, 1990), Mogućnosti (1964, 1967), Naše teme (1966, 1969–70), Međunarodni radnički pokret (1968), Vidik (1969), Pogledi (1969–71, 1980, 1984), Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu (Zagreb 1970), Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije (1971) i Naša zakonitost (1978, 1990) te u publikacijama Centra za politički studij Narodnog sveučilišta »Medveščak«. Za znanstveni rad nagrađen je 1970. Nagradom grada Splita.

DJELA: Teorija države i uporedni politički sistemi (skripta). Split 1966, 19832. — Lenjinova koncepcija partije i njen utjecaj na stvaranje sovjetskog političkog sistema. Split 1967. — Oktobar i dileme. Split 1969. — Potpuniji popis radova vidi u: Č. Ćuković, Bibliografija radova nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta u Splitu. Split 1974, 39–46.
 
LIT.: A. Cvitanić: Lenjin i partija. Andrija Dujić, Lenjinova koncepcija partije i njen utjecaj na stvaranje sovjetskog političkog sistema. Slobodna Dalmacija, 23(1967) 26. X, str. 7. — P. Ralić: Najranija faza sovjetskog društva. Andrija Dujić, Lenjinova koncepcija partije i njen utjecaj na stvaranje sovjetskog političkog sistema. Komunist, 26(1968) 1. II, str. 14. — Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 1. Zagreb 1969, 571. — F. Muhić: O raskršćima revolucije. Andrija Dujić, Oktobar i dileme. Odjek, 23(1970) 11/12, str. 16. — J. Perić: Andrija Dujić, Oktobar i dileme. Republika, 27(1971) 2/3, str. 235–236.
 
Tatjana Delibašić (1993)