Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FIRINGER, Kamilo, arhivist i športski djelatnik (Daruvar, 20. II. 1893 — Osijek, 21. III. 1984). Klasičnu gimnaziju završio 1911. u Osijeku, a jednogodišnju topničku školu za pričuvne časnike u Zagrebu 1912. te iste godine upisao studij prava. Na poč. I. svjetskog rata je mobiliziran, pa je studij s doktoratom završio 1921. Od 1922. do 1946. bio je odvjetnik u Osijeku. Nakon II. svjetskog rata kraće vrijeme radio je u osječkom Gradskom muzeju (danas Muzej Slavonije). God. 1947, prigodom osnivanja ispostave zagrebačkoga Državnog arhiva u Osijeku, F. postaje njezinim upraviteljem, a 1956. njegovom zaslugom osnovan je Historijski arhiv, kojem je bio direktor do umirovljenja 1977. Uz odvjetničku službu F. je djelatno sudjelovao u kulturnom i društvenom životu grada, napose u radu arheološkog društva »Mursa«. Prikupljao je i spašavao arhivsku građu Osijeka, Slavonije i Baranje, a organizirajući arhivsku službu na tom području, postavio je temelj današnjem arhivu i njegovoj organizaciji. Kao športski djelatnik bio je pionir slavonskog planinarstva, osnovao 1925. PD »Jankovac« i bio njegov dugogodišnji predsjednik (1925–36. i 1948–74). Zaslužan je i za izgradnju planinarskog doma na Jankovcu i za osnivanje Smučarskog saveza kotara Osijek. Na temelju arhivske građe napisao je više od 400 rasprava i članaka poglavito o prošlosti Osijeka i osječkoga kraja u periodicima: Luč (1916/17, 1921/22), Hrvatska obrana (1922, 1927, 1929–31), Seljački kalendar (1923–25), Sportski list (1924, 1926), Danica (kalendar; 1925), Slavonski športski list (1926), Hrvatski list (1929), Zbornik arheološkog kluba »Mursa« (1936), Zadružna svijest (1938–40), Osječki zbornik (1942, 1956, 1958, 1962, 1965), Naše planine (1951–52, 1974–75), Glas Slavonije (1952, 1954, 1959–61), Farmaceutski glasnik (1953), Iz hrvatske medicinske prošlosti. Spomen-knjiga Zbora liječnika Hrvatske (Zagreb 1954), Sportski ribolov (1955), Tkalčićev zbornik (1955), Bilten (1968), Povijest sporta (1970, 1974–76), Vjesnik bibliotekara Hrvatske (1972). Za rad na području povijesti, arhivistike i kulturne djelatnosti dodijeljena mu je 1971. Nagrada grada Osijeka za životno djelo.

DJELA: Jankovac na Papuku. Zagreb 1952. — Jankovac — planinarsko središte Slavonije (suautor D. Eger i A. Vrbaški). Osijek 1954. — 60 godina planinarstva u Osijeku (1895–1925–1955). Osijek 1955. — Povijest bolničkih ustanova u Osijeku od 1739–1930 (suautor V. Utvić). Osijek 1970. — Baranja i hrvatska knjiga. Zagreb 1973.
 
LIT.: Zbornik arheološkog kluba »Mursa«. Osijek 1936. Uredili dr. Josip Bösendorfer, Ante Brlić, dr. Kamilo Firinger. Hrvatski list, 18(1937) 118, str. 6–7. — M. Despot: Novi radovi s područja ekonomske historije Hrvatske u XIX i XX stoljeću. Historijski zbornik, 13(1960) 1/4, str. 322–323. — Uručene nagrade laureatima. Glas Slavonije, 28(1971) 16. IV, str. 3. — H. Macanović: Kamilo Firinger o Ivanu Branislavu Zochu. Povijest sporta, 6(1975) 23, str. 2082–2083. — In memoriam Kamilo Firinger. Glas Slavonije, 41(1984) 23. III, str. 4. — M. Kasabašić: Dr Kamilo Firinger. Arhivski vjesnik, 27(1984) str. 255–256. — I. Slaviček: In memoriam. Dr. Kamilo Firinger. Naše planine, 76(36)(1984) 3/4, str. 90. — S. Sršan: 100 godišnjica rođenja dr Kamila Firingera. Povijest športa, 24(1993) 98, str. 55–58.
 
Vera Humski i Franjo Frntić (1998)