Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FLEGO, Ivan, rodoljub (Štrped kraj Buzeta, 1872 — Črnica, 1938). Od 1900. bio kapelan u Svetom Duhu kraj Štrpeda, od 1904. župnik u Humu, gdje je njegovim zauzimanjem 1905. otvorena hrvatska škola, i od 1913. župnik i upravitelj dekanata u Buzetu. Kao član osnovnog odbora NV SHS u Buzetu odupirao se talijanskoj okupaciji Istre, zbog čega je bio izložben optužbama, pritiscima i nasilju. God. 1921. fašisti su mu spalili privatnu knjižnicu i crkvene knjige, a on je bio prisilno umirovljen i morao napustiti Buzet, preuzevši župu u Črnici. Tamo je do smrti održavao hrvatsku riječ u crkvi, širio je crkvenim štivom i tiskom.

LIT.: E. Radetić: Istra pod Italijom 1918–1943. Zagreb 1944, 230. — A. Iveša: Tršćanska hrvatska štampa između dva rata. Pazinski memorijal, 1971, 1, str. 149–162. — B. Milanović: Hrvatski narodni preporod u Istri, 2. Pazin 1973, 306. — B. Jakovljević: Biografski leksikon Buzeštine i općine Lanišće. Pula 1996, 43–44.
 
Božo Jakovljević (1998)