Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRANCELJ, Bartol Jernej, novinar i izdavač (Čabraška Vas kraj Poljčana, 19. VIII. 1821 — Varaždin, 16. VI. 1889). Gimnaziju polazio u Karlovcu 1836–42, licej u Grazu 1842–45. Teološki studij započeo u Klagenfurtu, a 1845. upisao se u Pragu na studij narodnog školstva te istodobno na praškom Sveučilištu studirao slavenske jezike, prirodoznanstvo i kemiju. Od 1850. do 1852. predaje u gimnaziji u Celju, zatim studira u Beču povijest, zemljopis i staroslavenski do 1856, kada u Varaždinu postaje učiteljem u Realnoj i glavnoj učioni, a 1873. profesorom u gimnaziji. Za školovanja zadojio se slavenskom, posebno slovenskom i hrvatskom narodnom idejom. God. 1848. u Klagenfurtu počeo je pisati dopise za praški list Union i za Slavenski jug. Zauzimao se za gospodarsku, osobito politehničku izobrazbu puka. Radi poticanja narodnoga gospodarstva pokrenuo je 1867. u Varaždinu tjednik Pučki prijatelj, kojemu je vlasnikom i urednikom do 1871. List je politički bio uz Narodnu stranku, ali je pretežnim sadržajem bio namijenjen gospodarskoj izobrazbi seljaka i obrtnika. Na njegov poticaj D. Stražimir objavljuje u Pučkom prijatelju (1869) seriju članaka o vinogradarstvu, a F. ih je 1870. izdao u knjizi Vinogradar, prvoj stručnoj knjizi o vinogradarstvu na hrvatskom jeziku. Objavljivao u periodicima Slovenska čbela (Celje 1850), Godišnje izvěstje o Nižoj realnoj i glavnoj učioni děčakah u Varašdinu (1856, 1857, 1860, 1875), Napredak (1865, 1873), Narodne novine (1865, 13), Bullettino agrario della Dalmazia (Gospodarski list dalmatinski, Zadar 1873), Školski prijatelj (1873), Gospodarski list (1887), Prijatelj naroda (1888–89), Slovanski svet (Ljubljana—Trst—Beč 1888–89). Služio se pseudonimom Jernej Poljčanski i šifrom B. F.

DJELA: Seljak. Varaždin 1870. — Tumač zakonskih članaka o izbornom redu za sabor. Varaždin 1871. — Tuga (kratka povijesnica naroda hrvatskoga). Varaždin 1872.
 
LIT.: J. Jagić: Iz Varaždina. Zagrebački katolički list, 18(1867) 8, str. 61–62. — K.: Bartol Francelj. Pučki prijatelj, 8(1874) 2, str. 9–10. — K.: Slike iz Trojedne kraljevine. Narodni list, 14(1875) str. 18. — J. Križan: Jernej Francelj. Kres (Celovec), 5(1885) 8, str. 418–424. — (Nekrolozi): Napredak, 30(1889) 18, str. 286–287; Obzor, 30(1889) 145, str. 1.; Prijatelj naroda, 2(1889) 12, str. 3; Slovanski svet, 2(1889) 12, str. 204. — F. Levec: J. Francelj. Ljubljanski zvon, 9(1889) 7, str. 448. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 4–6. Zagreb 1910–1911. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958, 134, 135. — M. Bratanić: Bartol Francelj (1821–1889) (u: Sto godina rada Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora i učiteljstva u Hrvatskoj 1871–1971. Zagreb 1971, 403–409). — J. Trdina: Bachovi husari i Ilirci. Zagreb 1980, 146, 148.
 
Branko Pleše  i Srećko Ljubljanović (1998)