Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRANCETIĆ, Mirko, veterinar (Zagreb, 30. I. 1906 — Zagreb, 23. VIII. 1985). Gimnaziju završio u Petrinji 1924, a diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1929, gdje je 1932. doktorirao tezom Patološko-anatomska dijagnoza kokošjeg tifa i kolere peradi s osobitim obzirom na mikroskopske promjene u jetri, slezeni, srcu, bubregu i plućima. Od 1929. do 1933. bio je asistent u Zavodu za patološku anatomiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, a 1933–40. radio je u Centralnom veterinarskom bakteriološkom zavodu u Beogradu, gdje je posljednju godinu obavljao i dužnost v.d. direktora. U međuvremenu je godinu dana proveo na specijalizaciji u Serum zavodu »Predović« u Zemunu. God. 1940. prelazi u Veterinarsku eksperimentalnu stanicu u Zagrebu te radi u ondašnjem Zavodu za higijenu animalnih proizvoda za ljudsku hranu pri Veterinarskom fakultetu i honorarno predaje predmete higijena mlijeka i mliječnih proizvoda i tržni nadzor živežnih namirnica biljnog i drugog podrijetla. God. 1945. postaje asistent, 1946. docent, 1950. izvanredni, a 1960. redoviti profesor u Zavodu za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porijekla Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Ujedno je od 1945. do umirovljenja 1972. bio predstojnik toga zavoda. Zaslužan za razvoj veterinarsko-zdravstvenog nadzora namirnica animalnog podrijetla. U nastavni je program uveo upoznavanje procesa proizvodnje i preradbe tih namirnica, a organizirao je i postdiplomski studij higijene i tehnologije namirnica animalnog podrijetla. Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih rasprava u periodicima Veterinarski arhiv (1933, 1945–46, 1957–58), Veterinarski glasnik (Beograd 1947–48, 1954, 1958–60, 1963–64), Higijena (Beograd 1951), Mljekarstvo (1952–53, 1955, 1963), Ribarstvo Jugoslavije (1952), Bilten Saveza veterinarskih stanica (1957), Informator (Novi Sad 1959), Stočarstvo (1959), Tehnologija mesa (Beograd 1962–63, 1965–66, 1971–72), Vetserum (1962), Hrana i ishrana (Beograd 1964), Živilski inspektor (Ljubljana 1964). Autor je priloga za više priručnika i stručnih knjiga: Priručnik za izobrazbu stručnih kadrova, 1 (Zagreb 1949), Veterinarski priručnik (Zagreb 1953), Higijena ishrane (Beograd—Zagreb 1954), Pregled postupaka u laboratorijskoj analizi mlijeka (Beograd—Zagreb 1954), Priručnik za veterinare (Zagreb 1961), Priručnik za slatkovodno ribarstvo (Zagreb 1967), Vademecum (Zagreb 1969) te skripata s područja preradbe mesa i mlijeka i veterinarsko-sanitarnog nadzora živežnih namirnica životinjskog podrijetla. Bio je urednik časopisâ Jugoslovenski veterinarski glasnik (Beograd) 1938–40. i Veterinarski vjesnik 1941–45. te dugogodišnji urednik referatnog časopisa Veterinarstvo (Beograd).

LIT.: J. Živković: 60-godišnjica života prof. dra Mirka Francetića. Vijesti Serum-zavoda Kalinovica, 14(1966) 9/10, str. 395–397. — 50 godina Veterinarskog fakulteta 1919–1969. Zagreb 1969, 501–522. — A. Režek: Bibliografija. 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1969. Zagreb 1971, 156–164. — M. Winterhalter: Smjena generacija na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Veterinarski glasnik (Beograd), 28(1974) 10, str. 771–779. — A. H. Beganović: Prof. dr. Mirko Francetić (U povodu 70 godina života). Veterinarski arhiv, 45(1975) 11/12, str. 269–272. — M. Milohnoja: Prof. dr. Mirko Francetić. Veterinarske novice (Ljubljana), 11(1985) 10, str. 272–273. — Prof. dr. Mirko Francetić (1906–1985). Mljekarstvo, 35(1985) 8, str. 250. — I. Savić: Prof. dr. Mirko Francetić. Tehnologija mesa (Beograd), 26(1985) 9, str. 267–268.
 
Josip Badovinac (1998)