Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDRIJAŠEVIĆ, Niko, prozni pisac, književni kritičar i publicist (Gradac kod Kardeljeva, 24. I 1882 — Sarajevo, 25. VII 1951). Otac Petar bio je učitelj, a majka Doma, rođ. Šimić, sestra književnika N. Šimića. Pučku školu završio je u Gradcu, a klasičnu gimnaziju u sjemeništu u Splitu. Povijest, zemljopis, geologiju, pravo i slavistiku studirao je neredovito u Beču i Zagrebu. Godinu dana radio je kod odvjetnika D. Politea, a kraće vrijeme u uredništvu splitskog dnevnika Velebit. Doktorirao je 1909. temom s područja geologije – O vertikalnom pomicanju obalne crte u historičko doba na sjevero-istoku Jadranskoga mora. God. 1911. bio je sudbeni prislušnik, a 1912. odvjetnički perovođa i zatim odvjetnik u Sarajevu. Ostavio je bogatu zbirku umjetničkih slika. — A. je pisao pripovijetke, novele, književne osvrte i kritike (o K. Š. Gjalskom, D. Šimunoviću, H. Bahru, M. Uvodiću), prikaze o likovnim izložbama (E. Vidović, A. Uvodić, I. Mujezinović i dr.) te članke o politici i gospodarstvu. Najprije mu je objavljena novela Iz potištenih duša (Vijenac, 1902, 27 i 28), zatim je surađivao u publikacijama: Jadran (1903), Novi list (1904), Hrvatska kruna (1906), Savremenik (1907, 1909), Hrvatsko kolo (1908, 1909), Slovo (1908), Velebit (1908), Dan (1909), Glas Matice hrvatske (1909), Ilustrovani Obzor (1909), Narodne novine (1909, 1910, 1912), Narodni list (1909), Svačić (1909, 1910), Obzor (1910), Strossmayer (kalendar, 1910), Glas naroda (1911), Mjesečnik pravničkog društva (1911), Hrvatski pokret (1912), Bosanska vila (1913), Jadran (Buenos Aires 1916), Hrvatska obnova (1920), Jugoslavenski list (1923–1929, 1938, 1940), Zabavnik (1923), Večernja pošta (1926), Pregled (Sarajevo 1928), Narodni kalendar Jadranske straže (1936). Služio se pseudonimom Niko Betrov. Sa S. Perišićem napisao je dramu u stihovima Mile Gojsalić (izvedena 1909). Neke su mu pripovijetke prevedene na češki. — U kritici A. je nazvan predstavnikom seoske novelistike, iznosi svijet malih ljudi posebice iz rodnog kraja (M. Marjanović).

DJELA: Antun Tresić Pavičić nadripjesnik i megaloman (sa Srećkom Perišićem). Zagreb 1902. — Slike i priče iz neretvanske krajine. Zagreb 1907. — O vertikalnom pomicanju obalne crte u historičko doba na sjevero-istoku Jadranskoga mora. Zagreb 1909. — Pripovijesti. Zagreb 1912. — Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 63/I. Zagreb 1981, 397–477.
 
LIT.: Stjepan Bosanac: Dr. Ante Tresić Pavičić, nadripjesnik i megaloman? Studija: Napisali SP i NA. Vienac, 34(1902) 32, str. 511. — Antun Radić: Slike i priče iz neretvanske krajine. Glas Matice hrvatske, 2(1907) 21/24, str. 160. — Nikola Andrić (Dr. A.): Iz neretvanske krajine. Narodne novine, 74(1908) br. 93. — Nikola Antula: Slike i prilike iz neretvanske krajine. Srpski književni glasnik, 1908, XXI/3, str. 236–238. — Andrija Milčinović (A. M.): Niko Andrijašević: Slike i priče iz neretvanske krajine. Savremenik, 3(1908) 6, str. 378–381. — Špiro Srećko Perišić: Niko Andrijašević, Slike i priče. Hrvatska smotra, 1908, IV/9, str. 178. — Josip Tominšek: Niko Andrijašević: Slike i priče iz neretvanske krajine. Ljubljanski zvon, 28(1908) 9, str. 573–574. — Jovan Živojinović (J. Ž.): Iz neretvanske krajine. Slike i priče. Letopis Matice srpske, 84(1908) CCLII/6, str. 135–136. — Ljudevit Dvorniković (Lj. D.): Slike i priče iz neretvanske krajine. Behar, 9(1908–09) 2, str. 29–30. — Budislav Grgur Anđelinović: Mile Gojsalića, drama u stihovima u 4 čina od N. Andrijaševića i S. Perišića. Hrvatska smotra, 1909, V/11–12, str. 308–309. — Niko Bartulović: Pripovijesti Nike Andrijaševića. Narodni list, 51(1912) br. 51 i 52. — Zofka Kveder (Z. K. J.): Niko Andrijašević. Agramer Tagblatt, 27(1912) 121, str. 2–3. — Milan Marjanović: Niko Andrijašević, Pripovijesti. Savremenik, 7(1912) 6, str. 369–371. — (Stjepan Parmačević): Niko Andrijašević, Pripovijesti. Hrvatski pokret, 8(1912) 108, str. 3–4. — 50-godišnjica književnika Nike Andrijaševića. 15 dana, 2(1932) 2, str. 24. — Potpuniju lit. vidi u Bibliografiji rasprava, članaka i književnih radova, 1. i 2. Zagreb 1956 i 1957. i u Leksikonu pisaca Jugoslavije, 1. Novi Sad 1972. — Branimir Donat: Niko Andrijašević (s bibliografijom). Pet stoljeća hrvatske književnosti, 63/I. Zagreb 1981, 387–394.
 
Nedjeljko Mihanović (1983)