Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GAMULIN-BRIDA, Helena (Helenka), marinski biolog (Selca na Braču, 6. III. 1910 — Zagreb, 4. VII. 1989). Kći liječnika Vojtjeha Bride i supruga biologa Ćire Gamulina. Učiteljsku školu završila u Dubrovniku 1929, Višu pedagošku školu u Splitu 1947, a studij biologije 1954. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1960. doktorirala tezom Biocenoze dubljeg litorala u kanalima srednjeg Jadrana. God. 1929–34. bila je učiteljica u osnovnoj školi u Vrisniku i Jelsi na Hvaru, a od 1944. na Visu. Nakon II. svjetskoga rata nastavnica je 1946–52. u realnoj gimnaziji u Splitu, a 1953–56. predaje u učiteljskoj školi u Zagrebu. Od 1956. asistent je u Zoologijskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 1962. postaje docent, 1968. izvanredni, a 1973. redoviti profesor. Umirovljena je 1980, ali je do 1985. predavala na poslijediplomskom studiju iz oceanologije. God. 1962. i 1966. boravila je na usavršavanju u Stazione zoologica u Napulju, a 1963. provela tri mjeseca u Station Marine d’Endoume u Marseilleu. Surađivala je sa Zoološkim muzejem u Genovi, Oceanografskim muzejem u Parizu, Britanskim muzejem u Londonu. Bila je član Komiteta za bentos, Komiteta za morske vertebrate i cefalopode Međunarodne komisije za znanstvena istraživanja Mediterana (Pariz–Monaco) i Nacionalnoga komiteta za istraživanje Mediterana. Glavno područje njezina znanstvenog rada bila je bionomija Jadranskog mora, posebice njegova bentosa. Proučavala je biologiju i ekologiju životnih zajednica na morskom dnu, metodologiju istraživanja bentoskih naselja i sezonske oscilacije morskih biocenoza s obzirom na periodičnost godišnjih doba. Bavila se i biologijom i sistematikom Porifera i Cephalopoda. Znanstvene, stručne i didaktičke članke objavljivala je u časopisima Biološki glasnik (1957, 1959–60, 1962–63, 1967–70), Priroda (1958, 1961–62, 1964, 1969, 1971, 1975, 1977, 1979–80), FAO débats et documents techniques (Rim 1959, 1965), Acta Adriatica (1962, 1964–65, 1972, 1974, 1980), Pubblicazioni della Stazione zoologica di Napoli I (Napulj 1962, 1965), Rapports et procès verbaux des réunions, Commission internationale pour l’exploration scientifique de la mer Méditerranée (Monaco–Pariz 1963, 1965, 1968, 1971, 1975, 1977, 1979, 1983), Thalassia Jugoslavica (1967, 1969–72, 1976, 1983), Sarsia (Bergen 1968), Ekologija (Beograd 1971–72, 1977), Studia marina (Kotor 1971), Rad JAZU (1972), Biosistematika (1975), Acta biologica (1976), Morsko ribarstvo (1978), Biološki vestnik (Ljubljana 1979), Acta Biokovica (1981). U suradnji s M. Grubelićem napisala je Početnicu (Vis–Rim 1944), a sa Z. Pavletićem udžbenik za srednje škole Biologija (Zagreb 1962), koji je do 1969, doživio 6 izdanja.

DJELA: Biološka oceanografija. Bentos. Bentoska bionomija Jadranskog mora (suautor J. M. Pérès). Zagreb 1973.
 
LIT.: Sto godina znanstvenog i nastavnog rada iz zoologije na Sveučilištu u Zagrebu. Hrvatski narodni zoološki muzej od osnutka do danas. Zagreb 1974, 60. — P. Sučević: Bibliografija radova Instituta za oceanografiju i ribarstvo 1930–1980. Acta Adriatica, 22(1981) 1/2, str. 117–123. — Spomenica PMF. 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu 1876–1996. Zagreb 1996, 248.
 
Jasna Šikić (1998)