Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GAZZARI, Ante (Tonko), kulturni djelatnik (Zadar, 16. VI. 1913 — Buenos Aires, 14. VI. 1987). Klasičnu gimnaziju završio u šibenskom sjemeništu 1934, slavistiku i usporedbenu filologiju u Beogradu. Bio srednjoškolski profesor u Kninu, a za NDH službenik pri Savezu hrvatskih privatnih namještenika. Surađivao u listovima Omladina (1930–31, 1932–33), Križ (1932), Nedjelja (1932, 1942), Katolik (1935, 1936), Smena (Beograd 1938, 1; članak o G. Leopardiju), a 1934. objavio pjesme u zajedničkoj zbirci Preludij dviju duša. God. 1945. napušta domovinu i 1947. trajno se nastanjuje u Buenos Airesu, gdje je djelovao u Hrvatsko-argentinskom kulturnom klubu. U povodu Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika tiskao s Ivanom Porićem brošuru U obranu hrvatskoga jezika (Buenos Aires 1967). Sa Z. Fržopom i P. Tutavcem uređivao u Buenos Airesu list Svitlenik (1968–83). Napisao predgovor knjizi Ž. Šimata Ivan Meštrović (Buenos Aires 1969). Surađivao u iseljeničkim listovima u Argentini Glasu Sv. Antuna, Ognjištu, Slobodnoj riječi i u Studia Croatica (1978, 1984) te u Danici (Chicago).

DJELA: Preludij dviju duša (suautor V. Ćorić). Šibenik 1934.
 
LIT.: D. Čović: Ćorić Vojmir i Gazzari Tonko, Preludij dviju duša. Omladina, 18(1934–35) 3, str. 109. — Desetgodišnjica djelovanja hrvatskog kluba. Hrvatska revija (Paris), 16(1966) 2/4, str. 321. — I. Rojnica: Prikaz povijesti Argentine i doprinos Hrvata. Buenos Aires 1974, 257. — B. Kadić: Umro profesor Ante (Tonko) Gazzari. Hrvatska revija (München—Barcelona), 37(1987) 3, str. 624–625. — M. Sinovčić: Hrvati u Argentini i njihov doprinos hrvatskoj kulturi. Buenos Aires 1991.
 
Nataša Bašić (1998)