Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HABEKOVIĆ-ĐOGIĆ, Dobrila, ihtiologinja i akvakulturologinja (Livno, 5. X. 1933). U Zagrebu završila gimnaziju 1952, diplomirala 1958. i 1975. doktorirala tezom Hematološke karakteristike spolnog dimorfizma šarana i soma u doba mriještenja na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu (danas Agronomski fakultet). Po diplomiranju bila je asistentica u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela Veterinarskog fakulteta, 1961–86. radila je u Institutu za slatkovodno ribarstvo, odn. Istraživačko-razvojnom centru za ribarstvo Zagreb, gdje je 1977–82. bila zamjenicom ravnatelja, te od 1986. do umirovljenja 1993. na Agronomskom fakultetu. Znanstvenom savjetnicom postala je 1985. Sudjelovala je u nastavi poslijediplomskih studija na Prirodoslovno-matematičkom i Agronomskom fakultetu. Glavnina njezina znanstvenoga i stručnog rada odnosi se na akvakulturu važnijih vrsta riba, selekciju šarana, fundamentalna ihtiološka istraživanja i ekologiju riba. Znanstvene radove te stručne i popularne članke objavljivala je u časopisima Ribarstvo Jugoslavije (od 1992. Ribarstvo; 1960–64, 1966–67, 1969, 1971, 1974–86, 1991–94, 1997–99), Veterinarski arhiv (1962), Ekologija (Beograd 1979, 1982, 1984), Ichthyologia (Beograd 1979–82, 1987–89), Vodoprivreda (Beograd 1980–81), Ribolov (1981), Bilten zaštite voda (1982). Autorica je i suautorica pojedinih poglavlja u knjigama C. Bojčića i suradnika Slatkovodno ribarstvo (Zagreb 1982), Almanah jugoslavenskog mediteranskog podneblja (Rijeka 1982) i L. Avramova i suradnika Hrana i razvoj (Beograd 1987). Glavna je urednica časopisa Ribarstvo Jugoslavije od 1979. do danas, a 1981–91. bila je urednica i časopisa Ichthyologia.

 
Ivo Miljković (2002)