Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANTON S PADOVE, slikar (XVI st.). Podrijetlom iz istarske Padove (danas Kašćerga), aktivan u Istri između 1529. i 1537. Njegov ciklus zidnih slika iz 1529. u Sv. Roku u Draguću obuhvaća Navještenje, niz Kristov život od Rođenja do Iskušenja s velikom živopisnom kompozicijom Poklonstvo kraljeva, Imago Pietatis, zavjetnu sliku protiv kuge, prizor iz legende o Sv. Margareti, Raj, Pakao, proroke, crkvene oce, svece. God. 1533. dovršio je Humski triptih na platnu (Hum, župna crkva Sv. Jeronima), s centralnim prikazom sjedeće Bogorodice s djetetom i s klečećim donatorom, bradatim popom glagoljašem Ivanom Pečanićem, s likovima Sv. Jeronima i mladog mučenika (na bočnim poljima) i s likom Boga Oca u slavi anđela (u luneti). Na zidovima crkve Sv. Roka u Oprtlju naslikao je prizore iz svetačkih legendi. Glagoljski natpisi na zidnim slikama u Draguću i na predeli Humskog triptiha zovu ga »meštar A. s Padove«, a u latinskom natpisu iz 1537. na oltarnoj slici u Draguću »Antonius Padovanus«. U svojim kolažnim kompozicijama koristio se grafičkim predlošcima, ilustracijama iz tiskanih knjiga. Bio je talenat vještog i finog crtačkog rukopisa, vedar i živahan, narativan i dekorativan. Morfološkim rječnikom majstor (»meštar«) A. je jedan od perifernih, seoskih slikara renesanse; u biti je prisni i naivni pučki umjetnik, nastavak i završetak srednjovjekovne slikarske tradicije istarskog ladanja.

LIT.: Branko Fučić: Slikovnica meštra Antona. Bulletin JAZU, 5(1957) br. 3. — Isti: Humski triptih. Ibid. — Isti: Istarske freske. Zagreb 1963, 30–31, katalog 26–27.
 
Branko Fučić (1983)