Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GREGURIĆ, Jelena, veterinarka (Split, 9. IX. 1935 — Zagreb, 4. VI. 1999). Klasičnu gimnaziju završila u Splitu 1953. Diplomirala 1963. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1976. postignula i doktorat znanosti tezom Primjena imunofluorescencije u dijagnostici leptospiroze. God. 1964–65. te 1966–67. stručna je suradnica Veterinarskog instituta u Zagrebu. Od 1972. znanstvena je asistentica Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti zagrebačkoga Veterinarskog fakulteta, 1976–83. zaposlena u knjižnici Fakulteta. God. 1981. boravi u Pasteurovu institutu u Parizu na usavršavanju iz tehnika imunofluorescencije i imunoenzimatskih reakcija primijenjenih na biološka istraživanja. Od 1983. je u Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta; 1990. postaje docenticom, 1998. izvanrednom profesoricom. Glavno su područje njezina istraživanja biologija i bolesti gradskih golubova i drugih divljih ptica. Pratila je njihovo ponašanje i zaposjedanje gradskih područja, a posebice proučavala bolesti ptica od kojih mogu oboljeti druge životinje i ljudi (zoonoze). Potvrdila je nalaz da je klamidioza, koju uzrokuje Chlamydia psittaci, najučestalija bolest gradskog područja, a istraživala je značenje gradskih golubova u prijenosu klamidioze na goveda i druge domaće životinje te ljude. Surađivala u časopisima Veterinarski arhiv (1975–76, 1985, 1991), Veterinarski glasnik (Beograd 1979, 1986–87, 1989), Stočarstvo (1982), Veterinarska stanica (1982, 1988, 1992), Ribarstvo Jugoslavije (1985), Tehnologija mesa (Beograd 1985), Vodoprivreda (Beograd 1988), Larus (1990), Zeitschrift für Jagdwissenschaft (Berlin 1998).

LIT.: A. Režek: Bibliografija. 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1969. Zagreb 1971, 182. — U. Bego: Bibliografija 1969–1979. 60 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1982, 97. — Đ. Huber: Prof. Dr. Jelena Gregurić (1935–1999). Veterinarski arhiv, 69(1999) 5, str. 239–240. — M. Vučemilo: Prof. dr. sc. Jelena Gregurić (1935.–1999.). Veterinarska stanica, 31(2000) 1, str. 62.
 
Jasna Šikić (2002)